ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÐÑÙÔÏ ÈÅÔÉÊÏ ÊÑÏÕÓÌÁ ÊÏÑÙÍÏÉÏÕ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÓÔÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ Á×ÅÐÁ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ)
EDITORIAL 27/2

Το πρώτο βεβαιωμένο κρούσμα κορoναϊού στην Ελλάδα είναι πλέον γεγονός. Ήταν νομοτελειακό να συμβεί. Και πιθανότατα θα έχουμε και άλλα.

Αυτό όμως που πρέπει να καταστεί σαφές προς όλους είναι ότι απαιτείται ψυχραιμία από όλους …

Η Περιφέρειά μου
Διαβάστηκαν περισσότερο