ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÁÍÁÃÏÑÅÕÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÊÕÐÑÉÁÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÍÉÊÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇ ÓÅ ÅÐÉÔÉÌÏ ÄÉÄÁÊÔÏÑÁ ÔÇÓ ÍÏÌÉÊÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÔÏÕ ÁÐÈ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ)
EDITORIAL 19/2

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Bloomberg, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιαδης, έκρουσε το κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την δράση του Ερντογαν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αναστασιαδης υπογράμμισε …

Η Περιφέρειά μου
Διαβάστηκαν περισσότερο