Δείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την οδηγία του ΕΣΡ στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς περί κάλυψης των ευρωεκλογών

Δείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την οδηγία του ΕΣΡ στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς περί κάλυψης των ευρωεκλογών
Διαβάστε επίσης

Διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχει, με την Οδηγία της 6ης Μαΐου, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Η Οδηγία έχει ως σκοπό την εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν κατά την περίοδο από Παρασκευή 25η Απριλίου έως και την Κυριακή 25 Μαΐου 2014, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία, οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη μετάδοση των πάσης φύσεως ενημερωτικών και ειδησεογραφικών εκπομπών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της αναλογικής ισότητας κατά την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων.

Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της διάταξης περί κατανομής του χρόνου διαφημίσεων σύμφωνα με την ποσόστωση που προσδιορίζεται για κάθε κόμμα στην παράγραφο 6 της ΚΥΑ 8059/2014, καθώς και της διάταξης για τη διάθεση του ενός τρίτου (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων (παράγρ. 9 ΚΥΑ 8059/2014).

Υπενθυμίζεται ότι, από την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 τα μεσάνυκτα έως την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 στις 19:00, δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των πολιτικών κομμάτων, καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα, με εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Κατά τη μετάδοση των πολιτικών διαφημίσεων πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας της κειμένης νομοθεσίας. Οι διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν σαφή μνεία του κόμματος, το οποίο τις παρήγαγε και να μην προβάλλουν μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριμένων προσώπων ή του κύρους και της αξιοπρέπειας συγκεκριμένου κόμματος. Δεν επιτρέπεται η άρνηση μετάδοσης πολιτικής διαφήμισης, παρά μόνον αν διαπιστωθεί παραβίαση της κειμένης νομοθεσίας ή των αρχών αυτής της Οδηγίας.

Οι πολιτικές διαφημίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις λοιπές διαφημίσεις. Της μετάδοσής τους προηγείται, για μεν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κάρτα με περιεχόμενο «ακολουθεί πολιτική διαφήμιση» για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο. Οι αναγγελίες αυτές δεν επαναλαμβάνονται, εφόσον μεταδίδονται περισσότερα από ένα μηνύματα σε συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας διακόπτεται η μετάδοση εκπομπών, την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των οποίων έχει πρόσωπο που συμμετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση της 25ης Μαΐου 2014.

Περιορισμός εμφανίσεων υποψηφίων προσώπων

Οι εμφανίσεις των υποψηφίων σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπονται, ως εξής:

α. Σε κάθε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνισή τους δύο (2) φορές.

β. Σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό τοπικής εμβέλειας ή σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνισή τους μέχρι τρεις (3) φορές.

Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

Για την κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας υποψηφίου και τη θεώρησή της ως εμφάνιση του υποψηφίου από συγκεκριμένο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό θα πρέπει να διατυπωθεί ρητώς σχετικό αίτημα από τον υποψήφιο.

Δεν θεωρούνται ως εμφανίσεις κατά την έννοια του άρθρου αυτού και οι εξής περιπτώσεις:

- Οποιαδήποτε εμφάνιση υποψηφίου που γίνεται με την τρέχουσα επαγγελματική του ιδιότητα και δεν σχετίζεται με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- Η στιγμιαία αναφορά ή απεικόνιση του υποψηφίου εφόσον δεν μεταδίδεται συνέντευξή του ή δήλωσή του ή ομιλία του.

- Απαγορεύεται στους υποψηφίους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως υποψηφίου εξετάζεται η με κάθε τρόπο δημόσια αναγγελία της υποψηφιότητάς του και δεν απαιτείται η επίσημη αναγγελία του, κατά τους όρους του νόμου.

- Τυχόν επανάληψη εκπομπής όπου έλαβε χώρα εμφάνιση υποψηφίου θεωρείται ως δεύτερη εμφάνιση του ίδιου υποψηφίου, ανεξαρτήτως της ώρας μετάδοσης της επαναληπτικής εκπομπής. Από τους περιορισμούς εξαιρούνται οι πρόεδροι ή οι αρχηγοί κομμάτων.

Διατάξεις για τις δημοσκοπήσεις

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, κατά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, πρέπει να αναφέρουν τα εξής στοιχεία:

- Την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση.
- Την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης.
- Το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη.
- Το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων.
- Το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
- Τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων.
- Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 Ν. 3603/2007 δεν δημοσιοποιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 τα μεσάνυκτα έως την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 στις 19:00, δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση αποτελέσματος δημοσκόπησης για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων ή/και ερευνών γνώμης, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και ζητήματα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργούνται.

Παλαιότερα άρθρα:

30 απαντήσεις στο “Δείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την οδηγία του ΕΣΡ στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς περί κάλυψης των ευρωεκλογών”

 1. I have recently started a web site, the info you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.” by Mark Twain.

 2. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 3. I wish to express appreciation to you just for rescuing me from this challenge. After researching throughout the the web and coming across tricks which are not productive, I was thinking my entire life was done. Living devoid of the solutions to the problems you’ve fixed as a result of your posting is a critical case, and the kind that could have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your site. That competence and kindness in handling every part was invaluable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks for your time very much for this expert and sensible help. I will not be reluctant to refer the blog to anybody who needs to have assistance on this problem.

 4. I really hope to show you that I am new to online blogging and totally liked your post. Quite possibly I am inclined to remember your blog post . You literally have great article content. Acknowledge it for telling with us your favorite url report

 5. I wish to express my appreciation to you just for bailing me out of this particular scenario. As a result of surfing around throughout the the web and meeting solutions which are not pleasant, I assumed my life was over. Living minus the answers to the issues you have fixed by way of your good posting is a serious case, and the ones which could have in a wrong way affected my career if I hadn’t come across the blog. The skills and kindness in dealing with a lot of things was very helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a solution like this. I can at this point look forward to my future. Thanks so much for the specialized and effective guide. I won’t be reluctant to recommend the sites to anybody who will need guidance on this subject.

 6. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 7. I wish to express my gratitude for your kindness for women who really need guidance on your theme. Your personal commitment to passing the message all-around was particularly useful and have regularly enabled professionals like me to arrive at their dreams. Your own invaluable help denotes a whole lot a person like me and additionally to my colleagues. With thanks; from all of us.

 8. Thank you for all of the efforts on this web site. My daughter really loves managing research and it’s really easy to see why. I notice all of the powerful form you offer useful secrets on your web site and as well attract contribution from website visitors on this theme plus our own child is truly being taught a great deal. Take advantage of the rest of the new year. You are always conducting a wonderful job.

 9. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 10. What i do not understood is in reality how you’re not really much more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly with regards to this topic, made me for my part believe it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not fascinated except it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. At all times deal with it up!

 11. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 12. You actually make it seem really easy together with your presentation however I in finding this matter to be actually something that I think I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and very large for me. I’m having a look forward in your next publish, I will attempt to get the grasp of it!

Σχολιάστε