Το ΕΚ υποστηρίζει την εξαίρεση από το ΣΕΔΕ των πτήσεων από ή προς τρίτες χώρες

Διαβάστε επίσης

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των αερομεταφορών θα καλύπτει μόνο τις πτήσεις εντός της ΕΕ μέχρι την έναρξη του 2017, αλλά στη συνέχεια θα ισχύει για όλες τις πτήσεις από και προς την ΕΕ, σύμφωνα με το αποτέλεσμα ψηφοφορίας που έγινε στην ολομέλεια την Πέμπτη 03 Απριλίου 2014. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για το πώς ξοδεύουν τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

«Όσον αφορά το περιβάλλον, το κείμενο αυτό δεν είναι μόνο καλύτερο από την αρχική θέση του Συμβουλίου, αλλά και από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που έδωσαν στο νομοσχέδιο την υποστήριξη που του άξιζε», δήλωσε ο Peter Liese (ΕΛΚ, Γερμανία ), την Τετάρτη. Η -μέχρι σήμερα άτυπη- συμφωνία μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτής του Συμβουλίου εγκρίθηκε από την ολομέλεια με 458 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 24 αποχές, αν και τον περασμένο μήνα είχε καταψηφιστεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος.

«Βασικό θέμα για εμάς αποτελεί το πεδίο εφαρμογής. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) θα εφαρμοστεί και πάλι πλήρως μετά από το 2016. Το Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να δεχθεί την επιθυμία του Συμβουλίου να «σταματήσει το ρολόι» μέχρι το 2020. Αν δεν μπορέσει η επόμενη Συνέλευση της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), που θα γίνει το 2016, να καταλήξει σε μια παγκόσμια συμφωνία, τότε κανείς δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη διατήρηση της εξαίρεσης από το ΣΕΔΕ για επιπλέον τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο κ. Liese.

Διαφάνεια σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων

Κατόπιν επιτυχών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό αυτών των δικαιωμάτων. Τα εν λόγω έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη χρηματοδότηση της έρευνας, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και ιδίως στην αεροπλοΐα.

«Η διαφάνεια σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης», τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Επόμενα βήματα

Το νομοσχέδιο πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) συμφώνησε το 2013 να υιοθετήσει ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των αερομεταφορών το 2016, το οποίο θα εφαρμοστεί έως το 2020. Η νομοθεσία της ΕΕ έχει ως στόχο να μειώσει το ποσοστό της εκπομπής αερίων (των πτήσεων προς και από τις χώρες εκτός της ΕΕ), έως ότου τεθεί σε ισχύ το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο.

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώην συναπόφαση), συμφωνία σε 1η ανάγνωση

Το κείμενο που εγκρίθηκε (κάντε κλικ στις 03.04.2014)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου (03.04.2014, 13:30 τοπική ώρα Βελγίου)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/

Ιστοσελίδα του εισηγητή Peter LIESE (ΕΛΚ, Γερμανία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1927/PETER_LIESE_home.html

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0344(COD)&l=en

Οπτικοακουστικό υλικό

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1310

Oι ανακοινώσεις Τύπου είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παλαιότερα άρθρα: