ΔΕΠΑ: Εκχώρηση δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας σε Σιδηρόκαστρο, Κήπους

Διαβάστε επίσης

Η ΔΕΠΑ διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου “Σιδηρόκαστρο” ύψους 49.000 MWh/Ημέρα για την περίοδο 29.05.2015 έως 31.05.2015 και ύψους 10.500 MWh/Ημέρα για την περίοδο 01.06.2015 έως 04.06.2015 και στο Σημείο Εισόδου “Κήποι” ύψους 6.000MWh/Ημέρα για την περίοδο 29.05.2015 έως 04.06.2015, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5Γ του άρθρου 20Α του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Το τίμημα ανέρχεται στα 0 Ευρώ/MWh.

Για περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.depa.gr

Παλαιότερα άρθρα: