Εφορία: Ποιοι θα έχουν επιστροφή φόρου φέτος και ποιοι θα πρέπει να πληρώσουν

Διαβάστε επίσης

Μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν το 2019 μεγάλες δαπάνες θα είναι κυρίως εκείνοι που θα έχουν επιστροφή φόρου μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, ενώ αντιθέτως οι συνταξιούχοι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο.

Επιστροφή φόρου δικαιούται να λάβει ο φορολογούμενος, με το εκκαθαριστικό της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προπλήρωσε το 2019 στην Εφορία μέσω της παρακράτησης είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των φόρων που προκύπτουν από την τελική εκκαθάριση.

Εάν το εκκαθαριστικόε είναι χρεωστικά, το πληρωτέο ποσό μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020 είτε σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, μέχρι τέλος Ιουλίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των προπληρωθέντων κατά τη διάρκεια του 2019 ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης είναι ίσο με αυτό που τελικά αναλογεί στα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος το 2019, τότε το εκκαθαριστικό που εκδίδεται είναι μηδενικό, δηλαδή δεν αναγράφει κανένα ποσό φόρων είτε προς πληρωμή είτε προς επιστροφή.

Οι δικαιούχοι επιστροφής

Όσοι φορολογούμενοι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του 2019 εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία προήλθαν από την άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων και διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω έκπτωσης σχετικά μεγάλων ποσών δαπανών από τις ακαθάριστες αμοιβές τους, δικαιούνται φέτος να πάρουν επιστροφές φόρου.

Ο λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια του 2019 παρακρατήθηκε φόρος 20% επί του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών τους, ενώ ο φόρος εισοδήματος που τους αναλογεί υπολογίζεται μεν με συντελεστή υψηλότερο του 20% και συγκεκριμένα 22%, όχι όμως επί του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών τους αλλά επί του τμήματος των αμοιβών αυτών που απομένει μετά την αφαίρεση των εκπιπτόμενων δαπανών δηλαδή επί του λεγόμενου καθαρού κέρδους που τούς απομένει και είναι ένα σημαντικά μικρότερο ποσό.

Π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας που εξέδωσε το 2019 τιμολόγια για αμοιβές συνολικού ύψους 10.000 ευρώ από τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος 20% δηλαδή 2.000 ευρώ και τελικά πήρε στο χέρι “καθαρά” 8.000 ευρώ, πραγματοποίησε την ίδια χρονιά εκπιπτόμενες δαπάνες συνολικού ύψους 4.000 ευρώ (για ενοίκια γραφείου, τηλέφωνα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κ.λπ.).
Ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας θα φορολογηθεί τελικά για ποσό καθαρού εισοδήματος ή “καθαρού κέρδους” 6.000 ευρώ, δηλαδή για το ποσό το οποίο απομένει μετά την έκπτωση των δαπανών ύψους 4.000 ευρώ από τις ακαθάριστες αμοιβές ύψους 10.000 ευρώ.

Ο φόρος επί των 6.000 ευρώ θα υπολογιστεί με συντελεστή 22% και θα ανέλθει στο ποσό των 1.320 ευρώ (6.000 ευρώ Χ 22%). Όμως ο φορολογούμενος αυτός έχει ήδη προπληρώσει από 2019 στην Εφορία – μέσω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% επί των αμοιβών του – το ποσό των 2.000 ευρώ. Συνεπώς, από την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης θα προκύψει επιστροφή φόρου, η οποία θα ισούται με την διαφορά μεταξύ του προκαταβληθέντος ποσού φόρου των 2.000 ευρώ και του τελικά αναλογούντος ποσού φόρου των 1.320 ευρώ, και θα ανέλθει σε 680 ευρώ (2.000 ευρώ – 1.320 ευρώ).

Ποιοι θα χρεωθούν επιπλέον

Οι φορολογούμενοι που καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων είναι κυρίως όσοι αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις καθώς και όσοι εισπράττουν ενοίκια ακινήτων.

Οι συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσουν κάθε χρόνο επιπλέον φόρους επειδή οι μηνιαίες παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που έχουν διενεργηθεί κατά την προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία έχουν καταβληθεί οι αποδοχές, είναι στο σύνολό τους ποσά μικρότερα από τα ποσά των φόρων που αναλογούν τελικά στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων από (κύριες και επικουρικές) συντάξεις.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων υποχρεώνονται να πληρώσουν ολόκληρο τον φόρο που αναλογεί στα εισπραχθέντα κατά την προηγούμενη χρονιά μισθώματα, επειδή κατά τον χρόνο είσπραξης των ποσών αυτών δεν διενεργείται καμία παρακράτηση φόρου.

Μισθωτοί με εισοδήματα από άλλες πηγές

Χρεωστικά εκκαθαριστικά λαμβάνουν κάθε χρόνο και όσοι αποκτούν μικτά εισοδήματα, προερχόμενα εν μέρει από μισθωτή εργασία και εν μέρει από επιχειρηματική δραστηριότητα. Κι αυτό διότι στις περιπτώσεις αυτές:
α) έχει προκαταβληθεί φόρος εισοδήματος ή και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με την μορφή των μηνιαίων παρακρατήσεων, μόνο για τα εισοδήματα από μισθούς, ενώ τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα αν μεν προέρχονται από εμπορική επιχείρηση δεν έχουν υποστεί καμία παρακράτηση αν, δε, προέρχονται από ελευθέριο επάγγελμα έχουν υποστεί μόνο παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20% και ουδεμία παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
β) κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης τα εισοδήματα από μισθούς και τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα αθροίζονται και φορολογούνται ενιαία στην κλίμακα φόρου εισοδήματος, η οποία είναι κοινή γι’ αυτές τις κατηγορίες εισοδημάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια τα προερχόμενα από επιχειρηματική εισοδήματα, τα οποία είτε δεν έχουν υποστεί καμία παρακράτηση είτε έχουν υποστεί μόνο παρακράτηση φόρου εισοδήματος με 20%, να ανεβαίνουν – λόγω της προσθήκης τους στα εισοδήματα από μισθούς – σε κλιμάκια της ενιαίας φορολογικής κλίμακας στα οποία ο αναλογών φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστές υψηλότερους του 20% (22%, 29%, 37% και 45%) και έτσι να προκύπτει, κατά τον τελικό υπολογισμό (κατά την τελική εκκαθάριση) του φόρου εισοδήματος, επιπλέον ποσό προς καταβολή (χρεωστικό υπόλοιπο).

Επιπλέον, τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα από τα οποία δεν έχει παρακρατηθεί καθόλου ειδική εισφορά αλληλεγγύης αθροίζονται με τα εισοδήματα από μισθούς για να φορολογηθούν ενιαία και με την κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οπότε κι εκεί προκύπτει, με την τελική εκκαθάριση, επιπλέον ποσό εισφοράς αλληλεγγύης προς καταβολή, το οποίο προστίθεται στον επιπλέον καταβλητέο φόρο εισοδήματος και αυξάνει τη συνολική τελική οφειλή.

Πώς θα βρείτε το δικό σας αποτέλεσμα εκκαθάρισης

Για να βρει ο φορολογούμενος εάν το εκκαθαριστικό της φορολογικής του δήλωσης θα είναι πιστωτικό ή χρεωστικό και τι επιστροφή φόρου θα έχει δικαίωμα να λάβει ή τι ποσό επιπλέον φόρου θα κληθεί να πληρώσει, αντίστοιχα, ή για να διαπιστώσει εάν τελικά θα λάβει μηδενικό εκκαθαριστικό θα πρέπει απλώς να αφαιρέσει από το άθροισμα του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που υπολογίζει η εφαρμογή του money-money.gr , το συνολικό ποσό των φόρων εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που έχουν παρακρατηθεί ή/και προκαταβληθεί πέρυσι για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που έχει εισοδήματα από ατομικά ασκούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι θα χρεωθεί και με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, το οποίο μειώνεται στα 500 ευρώ εάν έχει την έδρα της επιχείρησής του σε δήμο με πληθυσμό κάτω των 200.000 κατοίκων. Συνεπώς, στο άθροισμα των επιβαρύνσεών του από φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να προσθέσει και το τέλος επιτηδεύματος και στη συνέχεια να αφαιρέσει τυχόν παρακρατηθέντα και προκαταβληθέντα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Παλαιότερα άρθρα: