Έγκριση νέου διασυνοριακού προγράμματος της ΕΕ για την Ελλάδα και την Αλβανία, ύψους 42 εκατ. ευρώ

Διαβάστε επίσης

Ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA» που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιοχές Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Η κ. Corina Crețu, Επίτροπος αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Τα διασυνοριακά προγράμματά μας προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και προσφέρουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους που ζουν στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν ευκαιρία για τις περιοχές αυτές με στόχο την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινές προκλήσεις.»

Το πρόγραμμα καλύπτει 11 παραμεθόριους νομούς στην Ελλάδα και 4 στην Αλβανία και είναι αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τονΜηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Προστασία του περιβάλλοντος – προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών·

2. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Πιο βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων.
  • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στον δημόσιο τομέα.
  • Βελτιωμένη διασυνοριακή ετοιμότητα για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
  • Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του τομέα του τουρισμού.
  • Βελτίωση της διασυνοριακής δυναμικότητας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ιστορικό:

Οι 15 νομοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδας-Αλβανίας είναι:

  • Στην Ελλάδα: Οι νομοί (περιφέρειες NUTS      III) Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.
  • Στην Αλβανία: Οι νομοί Berat, Gjirokastër, Korçë και Vlorë.

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος συνεργασίας: 42 312 029 ευρώ.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας — ΜΠΒ): 35 965 222 ευρώ.

Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα — ηλεκτρονική διεύθυνση:interreg@mou.gr

Η δεύτερη περίοδος προγραμματισμού του Interreg-IPA για την περίοδο 2014-2020 μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των δικαιούχων χωρών έχει προϋπολογισμό ύψους 484.414.824 εκατ. ευρώ, που επενδύονται σε 12 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/cross-border/

www.greece-albania.eu

@EU_Regional / @CorinaCretuEU #cohesionpolicy #Interreg  #EUinvest

https://www.facebook.com/EUinmyregion

Η είδηση στον ιστότοπο της ΕΕ

Παλαιότερα άρθρα: