Έρχεται νέο αυστηρότερο πλαίσιο στο «πόθεν έσχες» των βουλευτών

Διαβάστε επίσης

Αυστηρότερο πλαίσιο πρόκειται να υιοθετηθεί για  το «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, καθώς οφείλουν πλέον να δηλώνουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων και με περισσότερες λεπτομέρειες.

Το νέο πλαίσιο της δήλωσης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) των προσώπων των περιπτ. α΄ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύονται με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων με μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής πόθεν έσχες της Βουλής.

Οι δηλώσεις θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α. επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση και η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του/της υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 01 κωδ. 5, 6, 7, 10 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

β. επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός του/της συζύγου του υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 02, κωδ. 6, 7, 8 της 16327/11503/13.10.2016απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

γ. έσοδα από κάθε πηγή (Παράρτημα Ι, Πίνακας 04 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

δ. μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (Παράρτημα Ι, Πίνακας 05 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ε. μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα (Παράρτημα Ι, Πίνακας 06 της 16327/11503/13.10.2016απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

στ. καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και τα υπόλοιπα χρηματιστηριακών λογαριασμών – χρηματικών καρτελών, εξαιρουμένου του ΙΒΑΝ (Παράρτημα Ι, Πίνακας 07 πλην του κωδ. 6 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ζ. ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, εξαιρουμένης της οδού, αριθμού ή τοποθεσίας του ακινήτου, του ονοματεπωνύμου της Συμβολαιογράφου (απόκτησης και εκποίησης/ μεταβολής των ανωτέρω) (Παράρτημα Ι, Πίνακας 09 πλην των κωδικών 7, 24 και 30 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

η. οχήματα κάθε χρήσης, εξαιρουμένου του αριθμού κυκλοφορίας τους (Παράρτημα Ι πίνακας 10 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

θ. πλωτά μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου ή λεμβολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 11 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ι. εναέρια μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 12 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ια. συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, εξαιρουμένου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της επιχείρησης (Παράρτημα Ι πίνακας 13 πλην του κωδ. 7 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ιβ. οι δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές (Παράρτημα Ι πίνακας 14 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής).

Παλαιότερα άρθρα: