Εταιρική διακυβέρνηση: Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για την επιβολή φορολογικής διαφάνειας

Διαβάστε επίσης

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες, ανά χώρα, επί των κερδών, για τους καταβληθέντες φόρους επί των κερδών και για τις δημόσιες εισπραχθείσες ενισχύσεις, είπαν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη με τροπολογίες στο σχέδιο κανόνων όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της μακροχρόνιας δέσμευσης των μετόχων στις εταιρείες. Επίσης, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι μέτοχοι να έχουν την εξουσιοδότηση να ψηφίζουν τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια σχετικά με την πολιτική αμοιβών των διοικητικών στελεχών.

“Η ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης λήψης αποφάσεων και της εξασφάλισης περισσότερης διαφάνειας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και της ενεργούς συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων “, δήλωσε ο εισηγητής, Sergio Cofferati (S&D, IT), μετά την ψηφοφορία.

“Το εγκεκριμένο κείμενο περιέχει σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, όπως για παράδειγμα την υποχρέωση λογοδοσίας από τη μια χώρα στην άλλη με την οποία θα εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές θα δηλώνουν δημοσίως τους φόρους που καταβάλλουν σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, ιδίως μετά τα Luxleaks και άλλα σκάνδαλα “, πρόσθεσε.

Νέες υποχρεώσεις για φορολογική λογοδοσία από χώρα σε χώρα

Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν την υποχρέωση για τους μεγάλους οργανισμούς να δημοσιεύουν πληροφορίες από χώρα σε χώρα, αναφορικά με τα κέρδη ή τις απώλειες προ της φορολόγησης, τους φόρους επί των κερδών ή των απωλειών και τις ληφθείσες δημόσιες επιδοτήσεις. Οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων των εισηγμένων εταιρειών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και οι εταιρείες που ορίζονται από τα κράτη μέλη ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος λόγω του ουσιαστικού χαρακτήρα δημόσιου συμφέροντος τους, θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να πράξoυν το ίδιο, λένε οι ευρωβουλευτές.

Ο λόγος των μετόχων επί των αμοιβών των διοικητικών στελεχών

Το Κοινοβούλιο θέλει οι κανόνες να επιτρέπουν στους μετόχους να ψηφίζουν τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια επί της πολιτικής αποδοχών για τα διοικητικά στελέχη μιας εισηγμένης εταιρείας. Ωστόσο, σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν το κατά πόσο η ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αμοιβών από τη γενική συνέλευση των μετόχων θα είναι δεσμευτική ή συμβουλευτική.

Η πολιτική των εταιρειών σχετικά με τις αμοιβές των διοικητικών στελεχών θα πρέπει να επεξηγεί πώς το περιεχόμενο της συμβάλλει στο μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας και να θέτει σαφή κριτήρια για τη χορήγηση σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων όλων των πριμ και όλων των επιδομάτων, λέει το Κοινοβούλιο. Η αξία των μετοχών δεν πρέπει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά τα κριτήρια οικονομικών επιδόσεων και η αμοιβή των μετοχών δεν θα πρέπει να αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος των μεταβλητών αποδοχών των διοικητικών στελεχών, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε με 556 ψήφους υπέρ, 67κατά και 80 αποχές. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να μην κλείσει η πρώτη ανάγνωση, αλλά αντ’ αυτού να εκκινήσουν ανεπίσημες συνομιλίες με τα κράτη μέλη, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την τελική έκδοση της νομοθεσίας.

Σημείωση

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων, η οποία έχει ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης συμμετοχής των μετόχων, περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν να προσδιορίσουν τους μετόχους τους αλλά και κανόνες διαφάνειας για τους πληρεξούσιους συμβούλους (που δίνουν συστάσεις σχετικά με την ψήφο), τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τους θεσμικούς επενδυτές, όπως για παράδειγμα συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την αύξηση της διαφάνειας και της επιρροής των μετόχων επί συναλλαγών μεταξύ «συνδεδεμένων μερών» (π.χ. μεταξύ μιας εταιρείας και της διεύθυνσης της, τους διευθυντές της, τους μετόχους πλειοψηφίας ή εταιρειών του ίδιου ομίλου).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο 13 κράτη μέλη δίνουν επί του παρόντος στους μετόχους δικαίωμα λόγου επί των αμοιβών, είτε μέσω μιας ψηφοφορίας σχετικά με την πολιτική αποδοχών των διοικητικών στελεχών είτε (και) μέσω μιας έκθεσης. Μόνο 15 κράτη μέλη απαιτούν τη δημοσιοποίηση της πολιτικής αμοιβών ενώ 11 απαιτούν τη δημοσιοποίηση των αμοιβών μεμονωμένων διευθυντών.

Σύνδεσμοι:

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 08.07.2015)

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (07.07.2015)

EbS+/EbS

Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου (08.07.2015, 15:00 ώρα Γαλλίας)

Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης – αποσπάσματα από τη συζήτηση στην ολομέλεια

Ιστοσελίδα του εισηγητή Sergio Gaetano Cofferati (Σοσιαλιστές, Ιταλία)

Φάκελος διαδικασίας

Παλαιότερα άρθρα: