Κοινή στρατηγική χαράζουν δικαστικοί και υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε επίσης

Στις 13/06/2016 διεξήχθη κοινή συνεδρίαση των μελών των Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου , με σκοπό τη χάραξη κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέναντι στις τρέχουσες & μελλοντικές προκλήσεις.

Η σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε στο πέρας της συνεδρίασης, έχει ως εξής: «Η κοινή αυτή προσπάθεια εδραιώνεται στις αξίες της συνεργασίας και της ενότητας. Τα μέλη των Δ.Σ. επεσήμαναν ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η πλέον των 180 ετών επιτυχής και εύρυθμη λειτουργία του επιτάσσει το σεβασμό της ανεξαρτησίας του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, την κατάργηση των αντισυνταγματικών νομοθετικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες παύει στο αμέσως προσεχές μέλλον η άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων του, την ανάσχεση οποιασδήποτε περαιτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας για περιορισμό του εύρους των δικαιοδοτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη διατήρηση της ισόρροπης άσκησης όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων μορφών ελέγχου (προληπτικός, προσυμβατικός και κατασταλτικός έλεγχος).

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο κατά το Σύνταγμα αποτελεί τον μοναδικό εξωτερικό ελεγκτή των δημοσίων οικονομικών της χώρας, καλείται σήμερα να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές, σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης & ελέγχου, με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της δημόσιας λογοδοσίας. Βασικός πυλώνας της προσαρμογής αυτής, στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος, είναι η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων εξωτερικού ελέγχου που κατοχυρώθηκαν με τον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν.4129/13) και το νέο Δημόσιο Λογιστικό (ν. 4270/14), οι οποίες σχετίζονται προεχόντως με την άσκηση του σύγχρονου δημοσιονομικού ελέγχου και την ενίσχυση του κυρωτικού χαρακτήρα αυτού.

Τα μέλη των Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου επεσήμαναν ότι η διεύρυνση της συνεργασίας τους αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχύρωση και την επέκταση των δικαιοδοτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικαιροποίηση της ελεγκτικής μεθοδολογίας, η προσαρμογή της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις σημερινές απαιτήσεις, με σεβασμό στο θεσμικό χαρακτήρα του ως Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου και η δημιουργία ενός πλαισίου συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στο σύγχρονο δημοσιονομικό έλεγχο, αποτελεί το εφαλτήριο για τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής δράσεων και πρωτοβουλιών».

Παλαιότερα άρθρα: