Κυβέρνηση: Αντισταθμιστικά μέτρα για όσους στερούνται το ΕΚΑΣ

ekas_kubern
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Κατόπιν θυελλωδών αντιδράσεων και παραπόνων από όσους συνταξιούχους είχαν ΕΚΑΣ, η Κυβέρνηση προχώρησε στην θεσμοθέτηση κάποιων αντισταθμιστικών μέτρων προκειμένου να μπορέσουν να τους χρυσώσουν το χάπι, καθώς ήδη πέρα από το τσεκούρι στο ΕΚΑΣ έχουν προχωρήσει και σε πετσόκομμα των συντάξεων κύριων και επικουρικών.

Συγκεκριμένα, από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι και την 31-12-2019, σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή του ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα, προκειμένου να αντισταθμιστεί η σχετική απώλεια:

• Σε περιπτώσεις συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε έτος για την χορήγηση του ΕΚΑΣ.

Ως ατομικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

• Στις περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερήθηκαν πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.

• Από 1-8-2016 έως 31-12-2016, σε όλους όσοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, απώλεσαν παροχή ΕΚΑΣ ποσού από 115 ευρώ και άνω, μηνιαίως, χορηγείται μηνιαία προπληρωμένη κάρτα ισόποση με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.

Η διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης υλοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

- Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, που κατέβαλαν την παροχή ΕΚΑΣ, εντοπίζουν και κατατάσσουν τους δικαιούχους που στερήθηκαν οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ και παράγουν σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.
- Στην περίπτωση συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο φορέα που κατέβαλε τη μικρότερη κύρια σύνταξη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ιδίως εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, βεβαίωση του άλλου φορέα ότι ο άλλος σύζυγος απώλεσε οριστικά το ΕΚΑΣ και δεν εκκρεμεί έλεγχος για την επαναχορήγησή του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής της οικογενειακής τους κατάστασης.
- Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς γίνεται για τους μεν δικαιούχους του Δημοσίου με ειδική εντολή του υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο όργανο για τους δε δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών με εντολή του αρμόδιου οργάνου.
- Η ανωτέρω ειδική εντολή του υπουργείου Οικονομικών με συνημμένη αναλυτική κατάσταση, που περιλαμβάνει τα ποσά ανά δικαιούχο που πρέπει να μεταφερθούν στις τράπεζες ή τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως ή αριθμητικώς, αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- Η ειδική εντολή των οργανισμών ασφάλισης εκδίδεται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
- Ταυτόχρονα, με την έκδοση της ειδικής εντολής, ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Σε περίπτωση λανθασμένων λογαριασμών, τα ποσά μεταφέρονται σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς.
- Σε περίπτωση λάθους, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και το Δημόσιο διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς δικαιούχων.

Διαδικασία χορήγησης της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας

- Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης χορηγείται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.
- Ο γενικός γραμματέας Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων έγκρισης και διακοπής καταβολής του αντισταθμιστικού μέτρου της προπληρωμένης κάρτας.

- Η διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της γενικής γραμματείας Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

α. Συντονισμό της δράσης.
β. Έκδοση κάθε μήνα πράξης έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή των πιστώσεων για την προπληρωμένη κάρτα, βάσει του τελικού πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
γ. Διαβίβαση της ανωτέρω πράξης έγκρισης στην διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του ως άνω υπουργείου έως την όγδοη ημέρα κάθε μήνα, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής της παροχής.
δ. Έκδοση πράξεων αναστολής ή διακοπής της παροχής.
ε. Έκδοση εγκυκλίων για κάθε σχετικό θέμα με την υλοποίηση του μέτρου.

- Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

α. Παραλαβή από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ του τελικού, εγκεκριμένου από την διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης πίνακα δικαιούχων.
β. Παραλαβή από τη διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της σχετικής πράξης έγκρισης της παροχής.
γ. Έκδοση και αποστολή της πράξης έγκρισης πίστωσης στη Δ24 διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει ειδική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών». Η ειδική εντολή της παρούσας παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
δ. Διασφάλιση επάρκειας των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών και εγγραφή αυτών στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδικό Φορέα Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 33 – 220, ΚΑΕ 2759), σε συνεργασία με τη διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ε. Εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί Γραφείου Συμψηφισμών του ΓΛΚ.

- Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ) έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:

α. Δημιουργία βάσης δεδομένων των δικαιούχων του αντισταθμιστικού μέτρου, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφος 2, περίπτωση β του Ν. 4411/2016 (Α΄ 142).
β. Ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου.
γ. Κατάρτιση μηνιαίως έως την 6η κάθε μήνα του πίνακα των δικαιούχων για την χορήγηση της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας και προώθηση προς έγκριση του σχετικού πίνακα στην διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Προώθηση, μετά την εγκριτική πράξη της διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, του τελικού πίνακα των δικαιούχων προς το σύστημα «ΔΙΑΣ» για την καταβολή των πιστώσεων στα εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προβούν στην έκδοση και φόρτιση των σχετικών καρτών.
ε. Προώθηση του τελικού εγκεκριμένου πίνακα δικαιούχων στην διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής της παροχής.

- Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση και ορίζονται αυτά όπου τηρούσαν λογαριασμό για την καταβολή του ΕΚΑΣ οι δικαιούχοι του αντισταθμιστικού μέτρου του άρθρου 31, της παρ. 2, περίπτωση β του Ν. 4411/2016 (Α΄ 142):

α. Παραλαμβάνουν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ τους τελικούς πίνακες δικαιούχων προπληρωμένης κάρτας.
β. Εκτυπώνουν τις κάρτες στο όνομα του δικαιούχου ή των συνδικαιούχων του λογαριασμού όπου καταβαλλόταν το ΕΚΑΣ και εκδίδουν τους αριθμούς προσωπικής ταυτοποίησης (PIN).
γ. Φροντίζουν για την έγκαιρη παράδοση των καρτών και των αριθμών προσωπικής ταυτοποίησης (PIN) με τρόπο που κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιλέγει στους δικαιούχους και τους ενημερώνουν για τη χρήση της κάρτας.
δ. Μεριμνούν για την εν γένει διαχείριση των προπληρωμένων καρτών κατά το διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης.
ε. Φροντίζουν για την έγκαιρη πίστωση των αναλογούντων ανά δικαιούχο ποσών στις αντίστοιχες κάρτες σε μηνιαία βάση.
στ. Παρέχουν στις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ περιοδικά αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία των συναλλαγών.

Χρόνος και τρόπος καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων

1. Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, χορηγείται, μηνιαίως, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου την ίδια ημέρα με την καταβολή της κύριας σύνταξης.

2. Η προπληρωμένη κάρτα πιστώνεται, μηνιαίως, εντός των πρώτων 20 ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα. Η προπληρωμένη κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους του λογαριασμού καταβολής του ΕΚΑΣ, χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη κάρτα. Τα έξοδα της ΔΙΑΣ ΑΕ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διακοπή καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, διακόπτεται η χορήγηση του οικείου αντισταθμιστικού μέτρου.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος όσων έλαβαν την παροχή, χωρίς να την δικαιούνται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Τέλος, τα αντισταθμιστικά μέτρα αυτά αποτελούν ημίμετρα που δεν λύνουν το αντικειμενικό πρόβλημα που θα προκύψει από το παράλληλο τσεκούρωμα στο ΕΚΑΣ και το μαχαίρι στους μισθούς. Παρόλα αυτά αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να πούμε ότι έχουμε, δηλαδή κοινωνική πολιτική.

Παλαιότερα άρθρα:

142 απαντήσεις στο “Κυβέρνηση: Αντισταθμιστικά μέτρα για όσους στερούνται το ΕΚΑΣ”

 1. I just want to say I am very new to blogging and really enjoyed this web site. Almost certainly I’m want to bookmark your blog . You definitely come with remarkable article content. Bless you for sharing with us your web site.

 2. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I truly believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 3. One other issue is when you are in a circumstances where you do not have a cosigner then you may genuinely wish to try to make use of all of your financing options. You could find many grants or loans and other free college funding that will ensure that you get funds to support with classes expenses. Thanks alot : ) for the post.

 4. My husband and i felt delighted that Peter could finish up his preliminary research using the ideas he came across out of the weblog. It is now and again perplexing just to happen to be giving out concepts that many people today might have been selling. We acknowledge we need you to appreciate because of that. Most of the illustrations you’ve made, the simple blog navigation, the friendships you can make it easier to promote – it’s everything awesome, and it’s really leading our son in addition to us understand the theme is interesting, which is unbelievably important. Thanks for all the pieces!

 5. Yet another thing I would like to talk about is that in lieu of trying to suit all your online degree programs on days and nights that you conclude work (since the majority people are worn out when they come home), try to receive most of your lessons on the saturdays and sundays and only a couple courses on weekdays, even if it means a little time away from your saturday and sunday. This is fantastic because on the weekends, you will be much more rested along with concentrated for school work. Many thanks for the different suggestions I have figured out from your weblog.

 6. certainly like your web-site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I will surely come again again.

 7. A person essentially lend a hand to make significantly posts I might state. This is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this particular publish amazing. Wonderful process!

 8. Authorities think that the very reason behind tricholomania could be the hydrogen rich water stick imbalance regarding compounds inside the neural. These kind of toxins, identified as neurotransmitters will be a part of your brain’s verbal exchanges centre. Whenever a little something reduces how neurotransmitters job it could possibly result in complications similar to compulsive symptoms.

 9. Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nonetheless genuinely worth taking a look, whoa did one discover about Mid East has got more problerms as well.

 10. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Many thanks!|

 11. The writer’s name is Miss Epley. For a while he’s experienced Puerto Rico and his parents live nearby. Data processing is how I earn a living. To read comics precisely what I do every 7. You can always find her website here:

 12. You really make it appear really easy along with your presentation however I find this topic to be actually one thing that I think I would by no means understand. It seems too complex and extremely huge for me. I am taking a look forward for your next put up, I will attempt to get the hold of it!|

 13. Wine Shop WeVino – High quality wines. Worldwide shipping. – Wine shop WeVino.Selection of award-winning and high quality wines. Worldwide fast delivery. Welcome to our shop. (WEVINO.STORE- Telephone number:+386 64 177 151 ) (Italia Via San Lazzaro 13 –34132 Trieste)

 14. You’re so awesome! I don’t believe I’ve truly read through anything like this before. So great to discover somebody with some unique thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a little originality!|

 15. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 16. I simply could not leave your website prior to suggesting that I really loved the standard information a person supply for your visitors? Is gonna be back continuously in order to inspect new posts|

 17. Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.|

 18. I wanted to thank you once again for your amazing web-site you have made here. It is full of useful tips for those who are truly interested in this specific subject, specifically this very post. You really are all really sweet as well as thoughtful of others and also reading your blog posts is a superb delight in my opinion. And thats a generous surprise! Ben and I are going to have enjoyment making use of your recommendations in what we must do in a few days. Our list is a mile long so your tips might be put to beneficial use.

 19. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 20. That is a very good standpoint, yet seriously isn’t create any sence by any means preaching about which mather. Every means with thanks as well as pondered make an effort to promote your current publish in to delicius nevertheless it looks like it’s problems with all your blogs are you able to make sure you recheck the item. many thanks once more.

 21. What you wrote made a ton of sense. However, what about this? suppose you were to create a killer headline? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, but suppose you added a title that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You might glance at Yahoo’s home page and see how they create article headlines to get viewers to open the links. You might try adding a video or a pic or two to grab people excited about what you’ve got to say. In my opinion, it would make your website a little livelier.|

 22. Nice meet up with you, I’m Thomas Shattuck. Climbing precisely what I do every networking. Credit authorising is how she makes money but she plans on changing doing it. His wife and him chose to reside Vermont and the will never move. I am running and maintaining a blog here: #link#

 23. Basil precisely what you can call me but should call me anything such as. One of my favorite hobbies through using camp but i haven’t designed a dime with them. My family lives in Connecticut. Data processing will be the his primary income originates from. If you want to find uot more the look at his website: #link#

 24. Hi in that location. My name is Magali though Do not really like being called like why. His day job is a procurement company. For a while he’s held it’s place in Puerto Rico and his parents live nearby. As a woman what she really likes is solving puzzles all of this was she is attempting to build an income with it. She is running and maintaining weblog here: #link#

 25. Miss will be the name I enjoy be called with flawed is not the name on my birth records. Vermont is the only place he’s been residing. One of the very best things in turmoil for him is archery and now he has time to take on new things. I am currently an administrative assistant and it’s also something Prefer enjoy. Check out the latest news on my website: #link#

 26. Hi at hand. My name is Rayna. Office supervising has been his normal work for a little extra time. California is where my house is there isn’t any have everything that I need here. It’s not merely a common thing but what she likes doing is coin collecting but she can’t cause it to be her career. Check out the latest news on this website: #link#

 27. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

 28. The author is called Rhett. I used to be able to unemployed having said that I am a cashier and it is something I really love. Her family lives in Nc. To read comics precisely what I do every seven day period. If you want to find out more check out my website: #link#

 29. I’ve been browsing online more than 3 hours nowadays, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It’s beautiful worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the net can be a lot more helpful than ever before.|

 30. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.|

 31. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?|

 32. Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!|

 33. Hi there. My name is Rayna. It’s just not a common thing but what she likes doing is coin collecting but she can’t ensure it to her course. Office supervising may be his day job for a moment. California is where my house is fuel tank have damages I need here. Check out the latest news in my website: #link#

 34. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 35. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this information So i’m glad to show that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most for sure will make certain to do not omit this web site and give it a glance on a continuing basis.|

 36. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 37. What i do not understood is if truth be told how you are no longer really much more smartly-liked than you may be right now. You’re very intelligent. You understand therefore significantly with regards to this topic, made me in my opinion imagine it from so many various angles. Its like women and men aren’t involved unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs great. At all times take care of it up!|

 38. The author is called Rhett. I used to unemployed these days I am a cashier and it’s something I actually enjoy. Her family lives in Idaho. To read comics is what I do every networking. If you want to find out more check out my website: #link#

 39. The author is known by the naming of Thad in which he totally digs that establish. Administering databases has been his normal work for quite some time. I am really fond of climbing and I’ll be starting something else along making use of. California is where he’s always lived. You can always find her website here: #link#

 40. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

 41. Nice to meet you, I am Lance Dorr and I totally love this moniker. It’s not their preferred thing but what he likes doing is baking but he’s thinking on starting something mroe challenging. She works as a messenger. Vermont is where my home is and mother and father live nearest. If you want to find out more away his website: #link#

 42. Miss Friel is selected I like to be called with rotting is not the name on my birth cert. Office supervising is earn money make money but the promotion never appears. To read comics is everybody I’ve in serious trouble years. Her house is presently in Puerto Rico. If you want to find uot more check out his website: #link#

 43. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same niche as yours and my users would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Cheers!|

 44. Basil exactly what you can call me but doable ! call me anything such as. Data processing may be the his primary income is obtained from. My family lives in Ct bank. One of my favorite hobbies might be to camp even so haven’t launched a dime with it. If you want to find uot more away his website: #link#

 45. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

Σχολιάστε