Κυβέρνηση: Διευκολύνσεις στην μεταβίβαση ακινήτων

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα εκδόθηκε μία απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιάννη Μπάκα, η οποία κατά μία έννοια κάνει ευκολότερες τις μεταβιβάσεις ακινήτων για τους φορολογούμενους με χρέη προς το Δημόσιο. Στην ουσία αναφέρει ότι χορηγείται φορολογική ενημερότητα κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων μετά την δέσμευση ποσού ίσου με το 50% του τιμήματος από 70% που ήταν με βάση το προηγούμενο καθεστώς.

Αναλυτικότερα, η φορολογική ενημερότητα θα χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση της οφειλής είναι διασφαλισμένη. Η ρύθμιση αυτή λύνει τα χέρια αρκετών φορολογουμένων οι οποίοι επιθυμούσαν να μεταβιβάσουν ακίνητά τους αλλά δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη φορολογική ενημερότητα.

Η διασφάλιση της οφειλής μπορεί να εξασφαλιστεί με την εγγραφή προσημείωσης σε κάποιο άλλο ακίνητο του οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτόν, η ΔΟΥ χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στο οποίο ορίζεται ότι κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει και θα αποδώσει στη ΔΟΥ το 50% του τιμήματος. Μέχρι τώρα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν από 70% έως και 100%.

Έτσι, εάν ο φορολογούμενος με οφειλές στο Δημόσιο επιθυμεί να πωλήσει ένα ακίνητο, μπορεί να ζητήσει από την Εφορία να εγγραφεί προσημείωση σε άλλο ακίνητό του, προκειμένου να διασφαλιστεί η οφειλή. Εν συνεχεία θα λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, στο οποίο θα ορίζεται ότι ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει το 50% της οφειλής από το τίμημα. Στις περιπτώσεις στις οποίες το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, θα πρέπει να εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της για να χορηγηθεί η φορολογική ενημερότητα.

Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Όρος παρακράτησης δεν τίθεται εάν το αποδεικτικό χορηγείται λόγω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής.

Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:

α) 30% έως 50% του εισπραττόμενου ποσού, όταν αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων. Εάν, εντούτοις, έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μικρότερο του 30% της ρυθμισμένης οφειλής παρακρατείται ποσοστό 70% έως 100%.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις:

1) ύπαρξης συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερης των 5.000 ευρώ και

2) ύπαρξης στοιχείων για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, τα ανωτέρω κατώτατα όρια ποσοστών παρακράτησης ορίζονται στο 10%.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και δώδεκα.

Άλλωστε, εάν οι εναπομένουσες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων είναι περισσότερες των δώδεκα, το κατώτερο ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη πέντε δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού.

Εν κατακλείδι, η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, καθώς μειώνει το ποσοστό που χρειάζεται να δεσμευτεί από την περιουσία των πολιτών που έχουν χρέη προς το Δημόσιο και θέλουν να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου. Βέβαια, η ρύθμιση αυτή θα έπρεπε να έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο αν υπολογίσει κανείς τους φόρους που έχει να πληρώσει ένας φορολογούμενος την σήμερον ημέρα.

Παλαιότερα άρθρα: