Μείωση φόρου στο μισό για τις επιχειρήσεις που επαναπατρίζονται

Διαβάστε επίσης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα φορολογικά κίνητρα σε ξένους και επαναπατριζόμενους Ελληνες. Απενεργοποίηση και των τεκμηρίων. Νέα μέτρα για λαθρεμπόριο, πρόστιμα για παρεμπόδιση ελέγχου, τι αλλάζει στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας. Δείτε ολόκληρο το ν/σ.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του euro2day.gr, φόρο και εισφορά αλληλεγγύης μόνο για το μισό τους εισόδημα θα πληρώνουν από το 2022 και για επτά χρόνια όσοι αλλοδαποί ή Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό φέρουν τις δουλειές τους στην Ελλάδα, με παράλληλη απενεργοποίηση και των τεκμηρίων.

Η σχετική διάταξη ενσωματώνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, μέσω του οποίου προωθείται μια ακόμη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αλλά και διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας αλλά και των τελών ταξινόμησης οχημάτων.

Ειδικότερα, αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.) από την 1η.1.2021 κι εφεξής, με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Προβλέπεται παράλληλα ότι οι ισχύουσες εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα επιβατικών αυτοκινήτων λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης σε αυτά, έως την 31η.12.2020. Από την 1η.1.2021 και εφεξής, καθορίζονται για την εφαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, αυξημένες, σε σχέση με τις ισχύουσες, εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα. Οι αλλαγές προωθούνται ώστε να αποφευχθούν μεγάλες επιβαρύνσεις στα τέλη κυκλοφορίας, μετά την αυστηροποίηση του συστήματος μέτρησης ρύπων από την 1-1-2021.

Κίνητρα
Το νομοσχέδιο προβλέπει ειδικό τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια [απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων[, η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας εκκινεί από την 1η Ιανουάριου 2021 και μετά.

Οι διατάξεις ορίζουν:

1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε φορολόγηση, κερδίζει αφορολόγητο το μισό του εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και

δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για επτά φορολογικά έτη.

Άλλες διατάξεις
Δημιουργείται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των μικρών αποσταγματοποιών. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών.
Καθιερώνεται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης για την παρακολούθηση των οριζόμενων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Στο ανωτέρω σύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.
Θεσπίζεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ σε βάρος ελεγχόμενου, λόγω παρεμπόδισης του τελωνειακού ελέγχου.

Παλαιότερα άρθρα: