Μήπως θέλεις δουλειά στη Δημόσια Τηλεόραση;

Διαβάστε επίσης

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (“www.minfin.gr”) η προκήρυξη αλλά και η φόρμα της αίτησης για την πρόσληψη με δίμηνες συμβάσεις των 589 εργαζομένων για την πρώτη φάση της μεταβατικής Δημόσιας Τηλεόρασης.

Οι 589 θέσεις αφορούν θέσεις: Διοικητικών καθηκόντων, τεχνικών, προγράμματος, και δημοσιογράφων για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, την Καστοριά, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τα Ιωάννινα, την Ακαρνανία, το Πήλιο, τη Μυτιλήνη, τη Ρόδο, τα Γεράνεια, την Τρίπολη, την Καλαμάτα, την Κρήτη, και την Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Να είναι ενήλικοι

Όσοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε επαρκή βαθμό προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για τη θέση

Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης

Να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

Να μην κατέχουν έμμισθη θέση ή απασχόληση στο στενό και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Να έχουν προϋπηρεσία σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην ειδικότητα που υποβάλλουν αίτηση

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Στην προκήρυξη προβλέπεται ειδική κατηγορία ανέργων, που πριμοδοτούνται με 200 μόρια, για τους απολυμένους της ΕΡΤ με την προϋπόθεση ότι «είχαν συνεχή υπηρεσία κατά τα δύο τουλάχιστον τελευταία έτη και δεν είχαν παράλληλη απασχόληση σε άλλο εργοδότη».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 14:00 μετά το μεσημέρια της 2ας Αυγούστου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στην παρούσα ανακοίνωση θα διατηρηθεί και θα ισχύσει σε οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία για την πλήρωση θέσεων μέχρι του συνολικού αριθμού των 2.000 ατόμων.

Παλαιότερα άρθρα: