MIG: Νέα αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση αποτελεσμάτων στο πρώτο εξάμηνο του 2018

Διαβάστε επίσης

Νέα θετικά αποτελέσματα καταγράφονται στις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση ανέρχεται στο 8% , στα 441,2 εκατομμύρια ευρώ, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του συγκεκριμένου Ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν σε €30,0 εκ. έναντι €25,3 εκ. το Α΄ Εξάμηνο 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €32,7 εκ. έναντι €18,9 εκ. το Α΄ Εξάμηνο 2017, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε κέρδη €2,1 εκ. έναντι ζημιών €12,4 εκ. το Α’ Εξάμηνο 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημία €25,4εκ. έναντι ζημιών €59,8 εκ. το Α΄ Εξάμηνο 2017.

Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ, στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α΄ Εξαμήνου 2018 του Ομίλου, έχει μεταφερθεί στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω της υπογραφείσας συμφωνίας πώλησης. Την 27/09/2018 ανακοινώθηκε η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπό την οποία τελούσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής.

pinakas mig

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος ATTICA

Η ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε όλες τις κατηγορίες εσόδων (αύξηση επιβατών κατά 32,5%, Ι.Χ. οχημάτων κατά 27,0% και φορτηγών αυτοκινήτων κατά 14,5%) σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2017 είχε θετικό αντίκτυπο στις ενοποιημένες πωλήσεις οι οποίες ανήλθαν σε €131,7 εκ. έναντι 112,0 εκ. το 2017. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2017 περιόρισε την αύξηση των κερδών EBITDA τα οποία ανήλθαν σε €8,8 εκ. έναντι €7,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί για πρώτη φορά την ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW») στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ Εξαμήνου 2018 και για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018). Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Η διοίκηση του ομίλου εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου και τη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.

Όμιλος VIVARTIA

Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε €289,8 εκ. με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου VIVARTIA. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €19,2 εκ. έναντι €18,6 εκ. το Α’ Εξάμηνο του 2017. Η εν λόγω μείωση προέρχεται κυρίως από τον κλάδο γαλακτοκομικών και είναι απόρροια των αυξημένων δαπανών διαφήμισης και προώθησης στα πλαίσια επέκτασης της παρουσίας του ομίλου στην αγορά τυροκομικών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής του κερδοφορίας, ως απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών), ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα σημεία και εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ανοιχτές και κλειστές αγορές.

Ο όμιλος Vivartia με τη θετική πορεία των πωλήσεών του κατάφερε να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς του και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας. Σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου, αποτελεί η αναδιάρθρωση των κοινοπρακτικών ομολογιακών του δανείων, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Ιουνίου 2018 και προβλέπει επωφελείς όρους όπως τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την επέκταση της λήξης των εν λόγω δανείων έως την 20.10.2024.

Όμιλος SingularLogic

Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα EBITDA. Η συνεχής προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 14,9% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2017 και να ανέλθουν στο ποσό των €20,0 εκ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη €0,9 εκ. έναντι ζημιών €3,9 εκ. του Α’ Εξαμήνου 2017.

Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.

Παλαιότερα άρθρα: