Νέο μετοχικό κεφάλαιο στην ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε επίσης

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων και την έκδοση 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, σε υλοποίηση της από 26.6.2018 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 64.741.752,90 διαιρούμενο σε 215.805.843 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές πιστώθηκαν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. και άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 31η Ιουλίου 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 παρ. 5), προς διευκόλυνση για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου.

Παλαιότερα άρθρα: