Νέο νομοσχέδιο των ΑΕΙ: Επαναφορά ασύλου, αιώνιων φοιτητών και συμμετοχή των φοιτητών στις πρυτανικές εκλογές

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αναμένεται να μπει σε διαβούλευση μέσα στις επόμενες μέρες και να κατατεθεί προς ψήφιση. Στην ουσία το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις που είχαν καταργηθεί με τον προηγούμενο νόμο που είχε ψηφιστεί και αφορούσε την λειτουργία των ΑΕΙ.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο νόμου, επί της ουσίας επαναφέρει πάρα πολλές ρυθμίσεις οι οποίες είχαν καταργηθεί και ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις πρυτανικές εκλογές και τη γενικότερη λειτουργία των ΑΕΙ. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι τα Συμβούλια των ιδρυμάτων (στα οποία συμμετείχαν πανεπιστημιακοί διεθνούς κύρους) δεν θα έχουν ισχυρή θέση μέσα στα ιδρύματα και θα λειτουργούν μόνο συμβουλευτικά. Ενδιαφέρον έχουν και οι ρυθμίσεις που αφορούν τους φοιτητές και οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:

Επαναφορά «αιώνιων» φοιτητών
1) Η ιδιότητα του φοιτητή διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί να πάρει το πτυχίο του όποτε θέλει. Mέχρι τώρα προβλεπόταν χρονικό όριο για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κάτι που τώρα καταργείται.
2) Φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, δεν δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης, διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους και μετεγγραφής.

Εξάμηνα φοίτησης
1) Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.
2) Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων, η δυνατότητα παράτασης του εξαμήνου και οι λεπτομέρειες σε περίπτωση παράτασης εξαμήνου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή του δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από προηγούμενη γνώμη της Κοσμητείας ή σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος.
3) Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του οικείου τμήματος για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν.
4) Οι φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους.
5) Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα (λεγόμενοι αιώνιοι φοιτητές), με βάση τον νόμο 4009/11, πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στο τμήμα ή στη μονοτμηματική Σχολή.
Πρυτανικές εκλογές

Όσον αφορά τις πρυτανικές εκλογές θα γίνονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος και των υποψηφίων διδακτόρων, του επιστημονικού, διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος.

Σε περίπτωση δύο διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με τη διαδικασία της κάλπης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου το αργότερο εντός επτά ημερών από την τελευταία ψηφοφορία.

Για την υποβοήθηση του έργου του πρύτανη σε κάθε ΑΕΙ εκλέγονται καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές ως αντιπρυτάνεις. Η εκλογή τους διενεργείται με ενιαίο και χωριστό από τους υποψηφίους πρυτάνεις ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει έναν εκ των υποψηφίων αντιπρυτάνεων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις ανά ίδρυμα.

Την τραγική οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων επεσήμαναν το Σάββατο οι πρυτάνεις όλων των ελληνικών ΑΕΙ προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, δηλώνοντας αδυναμία λειτουργίας από τη νέα χρονιά.

Όπως τόνισαν οι πρυτάνεις, με δεδομένο ότι οι δραστικές περικοπές της κρατικής επιχορήγησης των προηγουμένων ετών έχουν εξανεμίσει τις όποιες ταμειακές δυνατότητες των πανεπιστημίων, τα ΑΕΙ με τη νέα μείωση του 2016 οδηγούνται σε αδυναμία αντιμετώπισης των στοιχειωδών υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος. Ιδιαίτερα, σε σχέση με τους τακτικούς προϋπολογισμούς των ΑΕΙ για το 2016, η Σύνοδος των Πρυτάνεων υπογραμμίζει το τεράστιο πρόβλημα της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης κατά 20% περίπου, η οποία οδηγεί σε μια συνολική μείωση της τάξεως του 70% σε επίπεδο πενταετίας. Σημειώνεται ότι η μείωση για το 2016 του τακτικού προϋπολογισμού για το υπουργείο Παιδείας είναι 1,8%.
Ελλείψεις

Οι Πρυτάνεις αναφέρθηκαν και στις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, καθώς και τις δυσλειτουργίες του θεσμικού πλαισίου των ιδρυμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου τους οι πρυτάνεις τόνισαν ότι θεωρούν υποχρέωσή τους να αναδείξουν το τεράστιο αυτό πρόβλημα επιβίωσης των ιδρυμάτων και για τον σκοπό αυτό αποφάσισαν:
1) Να ζητήσουν από το υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει για το 2016 με την 1η Τροποποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού επιχορήγηση τουλάχιστον ίση με εκείνη του 2014.
2) Να εξουσιοδοτήσει το προεδρείο να ορίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ημερομηνία δημοσιοποίησης του προβλήματος κατά την οποία όλα τα πανεπιστήμια θα οργανώσουν συνεντεύξεις Τύπου ανά πόλη για την τεκμηριωμένη ανάδειξη της οικονομικής αδυναμίας λειτουργίας των ΑΕΙ για το 2016

Εν κατακλείδι, η Κυβέρνηση και ο νέος Υπουργός Παιδείας παρατηρείται ότι επιχειρούν να επαναφέρουν όλα όσα είχε καταργήσει ο προηγούμενος νόμος για την εκπαίδευση και με αυτόν τρόπο επαναφέρεται το άσυλο, οι αιώνιοι φοιτητές και πλέον θα συμμετέχουν και οι φοιτητές μέσω της ψήφου τους στις πρυτανικές εκλογές, ενώ μειώνεται ο ρόλος και τα καθήκοντα του Συμβουλίου των Ιδρυμάτων.

Παλαιότερα άρθρα: