Παρακολουθούσαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ακόμη και ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Τι “δείχνει” ο φάκελος κοινωνικών φρονημάτων

KARAMANLIS
Διαβάστε επίσης

Τον φάκελο του πρώην πρωθυπουργού και έπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καρμανλή, ήρθε στη δημοσιότητα με σειρά εγγράφων, τα οποία φανερώνουν ότι Ασφάλεια και μυστικές υπηρεσίας τον παρακολουθούσαν ακόμη και ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ”Real News”, στον ογκωδέστατο φάκελο των κοινωνικών φρονημάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων εφημερίδων της, παρακολουθήσεις, αλλά και φάκελοι με ευχές που έφταναν σε εκείνον στο Παρίσι.

Τα έγγραφα στο φάκελο Καραμανλή:

“Η Ελληνική Κυβέρνησις έπαυσε την συνταξιοδότησιν του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, από 1ης Ιουνίου, απεκάλυψε χθες επίσημος πηγή. Ο κ. Καραμανλής ο οποίος ελάμβανε την εκ 1.066 δολλαρίων σύνταξίν του εις Παρισίους, όπου έζη εξόριστος από το 1963, προφανώς θα πρέπει να έλθη εις τας Αθήνας, δια να την λαμβάνη. Ούτος ελάμβανε σύνταξιν από το Ταμείον Συντάξεων Νομικών και δια την υπηρεσίαν του ως Πρωθυπουργού από το 1955 ως το 1963.Ερωτηθείς αν ο κ. Καραμανλής θα ηδύνατο να εισέλθη εις την Ελλάδα, χωρίς να ληφθή οιονδήποτε μέτρον εναντίον, η επίσημος πηγή απήντησεν: “Εναπόκειται εις την Ελληνική Δικαιοσύνην όπως αποφανθή”. Η κυβέρνησις διέκοψε την συνταξιοδότησιν την 1ην Ιουνίου, ημερομηνία καθ’ ην κατηργήθη η Μοναρχία. Ο κ. Καραμανλής εκάλεσε την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως παραιτήθη”.

Στον φάκελο περιλαμβάνεται επίσης απόρρητο έγγραφο της Γενικής Διευθύνσεως Εθνικής Ασφάλειας την 1η-7-70 με τίτλο “Άρσις διακοπής αποστολής συναλλάγματος”, το οποίο αναφέρει: “Έχομεν την τιμήν, εν συνεχεία των ύπερθεν σχετικών, να γνωρίσωμεν υμίν ότι δεν υφίσταται αντίρρησις ημών δια την άρσιν της διακοπής αποστολής συναλλάγματος εις τον αναφερόμενον εις την σχετικήν κατάστασιν υπ’ αύξ. Αριθμόν 19, τέως Βουλευτήν ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ Κων/νον του Γεωργίου, επειδή υφίσταται προς τούτο σχετική εγκριτική απόφασις της Νομισματικής Επιτροπής και διότι ευρίσκεται εις το εξωτερικόν προ της 21/4/67”.

Σε άλλο έγγραφο της Γενικής Ασφάλειας Πειραιά (8-1-1971) υπάρχουν αναφορές σε… πληροφορίες πως ο κ. Καραμανλής αναμένεται να παντρευτεί τη διαζευγμένη από τον επιχειρηματία Σταύρο Νιάρχο, Σάρλοτ Φορντ – απόγονο της γνωστής οικογενείας των Φορντ από την αυτοκινητοβιομηχανία!

“ΘΕΜΑ: Περί του ζευγούς Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν ότι, κατά πληροφορίας μη διασταυρωθείσας, ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, άμα τη εκδόσει του διαζυγίου του, το οποίον επισπεύδεται, πρόκειται να τελέση γάμον μετά της τέως συζύγου του Σταύρου ΝΙΑΡΧΟΥ, κ. ΦΟΡΝΤ.” Με έναν από τους υπεύθυνους να απαντά: “Ουδεμία ενέργεια. Δεν ενδιαφερόμεθα δια την υπόθεσιν”.

Σε απόρρητο έγγραφό του (19-1-1970) το Αρχηγείο Στρατού εμφανίζει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να είναι απογοητευμένος και να ετοιμάζεται να πουλήσει την ατομική του περιουσία:

“1. Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι περιήλθον ημίν αι κάτωθι πληροφορίαι:
α. Η αφιχθείσα σύζυγος του Αχιλλέα Καραμανλή (θυγατήρ του εφοπλιστού Φραγκίστα) εζήτησεν από τον τέως ιδιαίτερον Γραμματέα Καραμανλή, Γ. Τσανάκαν, όπως εν συνεργασία μετά του Αλεξ. Αναστασιάδου (Πολιτικού Μηχανικού), κατοίκου Παγκρατίου, μεταβώσιν εις Φιλοθέην και εκτιμήσουν το εξ έξι (6) στρεμμάτων οικόπεδον του Κ. Καραμανλή (ανερχόμενον εις το ποσόν των 6-7 εκατομμυρίων) προκειμένου να πωληθή τούτο.
β. Οτι ο Κ. Καραμανλής είναι απογοητευμένος και δια τούτο πωλή την ατομικήν του περιουσίαν.
2. Παράκλησις διά τα καθ’ υμάς.”

Χαρακτηριστικό επίσης ήταν πως από την Ελβετία εστάλη έγγραφο που υπογράφει μυστική πηγή με το κωδικό όνομα “Ναταλία”, τη Δευτέρα του Πάσχα (5-5-1970) και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

“Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμεν προσηρτημένως απόσπασμα στοιχείου πηγής Κ1, αποσταλέντος προς την εν θέματι, παρ’ αγνώστου φέρον την υπογραφή “Ναταλία” και να παρακαλέσωμεν όπως ευαρεστούμενοι λάβητε γνώσιν, διατάξητε δε, περί της διακινήσεως ή μη τούτου”.

Ένα από τα έγγραφα αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις οποίες δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα στις 9-1-1970. Αναλυτικότερα, γράφει στην αναφορά:

“Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κωνστ. Καραμανλής εδήλωσε, μεταξύ άλλων, εις συνέντευξίν του προς τον διευθυντήν της εκδιδομένης εις το Ηράκλειον εφημερίδος “Μεσόγειος” και τα εξής: “Δεν αποκλείεται να επιστρέψω εις την χώραν μου κατά την διάρκειαν του έτους, χωρίς η επάνοδός μου αυτή να σημαίνη κατ’ ανάγκην την ανάμειξίν μου εις την πολιτικήν ζωήν”. Η δήλωσις αυτή αναδημοσιεύεται εις το χθεσινόν φύλλον της εγκύρου γαλλικής εφημερίδος “Λε Μοντ”.

Ωστόσο, η Ασφάλεια, διατηρούσε τις αμφιβολίες της για τη συνάντηση του με τον εκδότη της εφημερίδας “Μεσόγειος”: “Η ΚΥΠ, προς ην εκοινοποιήθη η ύπερθεν σχετική, παρακαλείται όπως εξακριβώση και γνωρίση ημίν περί πραγματοποιηθείσης επαφής του υιού του ειρημένου εκδότου μετά του κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ως και περί της καθόλου στάσεως του δευτέρου έναντι του Συμβουλίου Ευρώπης”.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στον φάκελο του πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας είναι από την 10η Αυγούστου του 1973, όταν η Ελληνική Χωροφυλακή καταθέτει έγγραφα που περιέχουν δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και φωτογραφικά έντυπα από αφίσες που διανέμονταν την εποχή εκείνη στη Δυτική Γερμανία με φωτογραφία του και με κεφαλαία γράμματα από κάτω “Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ”. Ειδικότερα στην αναφορά της Ασφάλειας καταγράφονται τα εξής:

“ΘΕΜΑ: Υποβολή εντύπων, αντικυβερνητικού περιεχομένου, κυκλοφορούντων εν Δυτική Γερμανία. Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω προσηρτημένως τα κάτωθι έντυπα, ως και μίαν (1) φωτογραφίαν, άτινα κυκλοφορούσιν εν Δυτική Γερμανία και να παρακαλέσω διά τα καθ’ Υμάς.

Α. Διάγγελμα της Α.Μ του βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου προς τον ελληνικόν λαόν.
Β. Δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή”

Στον φάκελο του Κωνσταντίνου Καραμανλή υπάρχει επίσης έγγραφο (5-7-1973) που περιέχει δηλώσεις του, στις οποίες αρνείται οποιαδήποτε ενθάρρυνση σε ενδεχόμενη ανταρσία του Πολεμικού Ναυτικού: “Παρίσι, 4η Ιουλίου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο οποίος διαμένει εις το Παρίσι εξόριστος, εξέδωσε δήλωσιν εις την οποία είπε: “Για μία φορά ακόμη επισήμως δηλώνω ότι δεν έχω ποτέ ενθαρρύνει κατ’ ουδένα τρόπον μιαν ανταρσίαν εις το Ελληνικό Ναυτικό. Κατόπιν αυτού, και εάν κρίνω από τον δόλιον τρόπον με τον οποίον αυτοί προσεπάθησαν να αναμείξουν το όνομά μου σ’ αυτήν την υπόθεσι, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω ότι ο κ. Αβέρωφ είναι το θύμα στην ίδια πλεκτάνη. Καταφανώς η κυβέρνησις χρησιμοποιεί αυτό το θέμα για να κτυπήση τους αντιπάλους της και να δημιουργήσει κλίμα φόβου εν όψει του Δημοψηφίσματος.”

“Η επιστολή ων πενήντα Ελλήνων πρώην βουλευτών προς ισάριθμους Αμερικανούς Γερουσιαστάς. Μετεδόθη σχετικώς ότι αντίγραφον της επιστολής εδόθη και εις εκπρόσωπον της εν Αθήναις Αμερικανικής Πρεσβείας υπό του τέως υπουργού Εμμαν. Κοθρή. Ως παρατηρείται σχετικώς, το χαρακτηριστικόν της εν λόγω εκδηλώσεως είναι ότι αποτελεί την πρώτην μαζικήν ενιαίαν εκδήλωσιν του Κοινοβουλευτικού-Πολιτικού κόσμου της Ελλάδος, μετά το κίνημα της 21ης Απριλίου του 1967. Ως εδήλωσαν οι υπογράψαντες την επιστολήν Έλληνες Πολιτικοί, αποδεικνύεται ούτω ότι επετεύχθη ήδη η αρραγής ενότης του Ελληνικού πολιτικού κόσμου, και κατ’ ακολουθίαν η τελευταία δήλωσις του πρώην πρωθυπουργού κ. Καραμανλή ότι είναι δυνατή η ομαλή διαδοχή του στρατιωτικού καθεστώτος εφ’ όσον εγκαίρως πραγματοποιηθή, ορθώς διεπιστώθη ότι είναι θεμελιωμένη επί της πραγματοποιηθείσης ενότητος της εθνικόφρονος πολιτικής παρατάξεως. Την επιστολήν υπέγραψαν οι δύο πρόεδροι του τελευταίου ελληνικού Κοινοβουλίου Εμμ. Μπακλατζή και Δημ. Παπασπύρου μετά των αντιπροέδρων Ιακώβου Διαμαντοπούλου και στρατηγού Αβραμέα. Μεταξύ άλλων υπογράφουν και οι τέως υπουργοί Κωνσταντίνος Τσάτσος, Γεώργιος Ράλλης, Στυλ. Αλλαμανής, Εμμ. Κοθρής, Ζήσης Παπαλαζάρου, Γεωργ. Μπακατσέλος, Παναγ. Παπαληγούρας, Χάρης Ρέντης, Ιωάν. Μπούτος), Φώτιος Πιτούλης, Χρ. Καραπιπέρης, Ευάγγ. Δενδρινός, Αγησ. Σπηλιάκος ως και βουλευταί, μεταξύ των οποίων οι Ιωάν. Βαρβιτσιώτης, Αντων. Μπαρώτσης, Αγγ. Βλαχοθανάσης, Εμμ. Κεφαλογιάννης, Εμμ. Ζαπάρτας, Ιωάν. Κίνιας, Αθαν. Γκελεστάθης, Θωμάς Ανδρεάδης και άλλοι”.

Παλαιότερα άρθρα:

181 απαντήσεις στο “Παρακολουθούσαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ακόμη και ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Τι “δείχνει” ο φάκελος κοινωνικών φρονημάτων”

 1. I simply want to tell you that I am just beginner to blogging and certainly savored your web-site. Most likely I’m going to bookmark your website . You certainly have outstanding articles. Appreciate it for revealing your web page.

 2. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, however I truly thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you weren’t too busy seeking attention.

 3. I’m commenting to let you understand of the incredible experience our child found reading through your web site. She picked up lots of things, with the inclusion of what it is like to possess a wonderful helping style to make folks effortlessly know just exactly several hard to do subject matter. You actually did more than people’s desires. Thanks for displaying such beneficial, trusted, informative not to mention easy tips on that topic to Jane.

 4. Good day very cool web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also…I am happy to search out a lot of useful information right here in the publish, we’d like develop extra techniques on this regard, thank you for sharing.

 5. You really make it appear really easy along with your presentation however I to find this matter to be really something which I feel I might never understand. It kind of feels too complex and very wide for me. I am taking a look forward in your subsequent post, I¡¦ll attempt to get the hold of it!

 6. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve done a superb job with this. Also, the blog loads very fast for me on Firefox. Outstanding Blog!

 7. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips and hints for first-time blog writers? I’d really appreciate it.

 8. 291708 646917Water-resistant our wales in advance of when numerous planking. The particular wales surely are a selection of heavy duty snowboards that this height ones would be exactly the same in principle as a new shell planking having said that with significantly much more height to assist you thrust outward in the evening planking. planking 858850

 9. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 10. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 11. I’m Rhett Squad. I am currently a cashier and it’s something I really love. California is where my home is terrifying have shipments which cost more I need here. One of the very best things in entire world for him is archery and now he has time to fight new methods. You can always find his website here:

 12. The author’s name is Thad Shattuck. California is the place he loves most as well as his parents live nearby. Office supervising is by domain flipping make cash except the promotion never happens to come. To play curling is something I am going to never give up. You can always find his website here:

 13. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your site.|

 14. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 15. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

 16. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 17. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!|

 18. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

 19. Mahalia Epley is title people use to call me though I don’t really like being called like the fact that. I am really fond of climbing and I’ll be starting another thing along in it. My family lives in Connecticut. Administering databases has been his employment for a while. You can invariably find her website here:

 20. Thanks for every other informative blog. The place else may I get that kind of information written in such a perfect way? I’ve a project that I’m just now operating on, and I’ve been at the glance out for such information.

 21. All the best with the fine related information right here on the web, it is a great small to medium sized test your net visitors. What person reported by below coverage? . . . .Fall in love with typically is unhurried, really like is almost certainly option. It not be jealous of, but there’s more talk, is not incredibly. It’s not necessarily irritating, itrrrs not self-seeking, it really isn’t successfully angered, it also blocks completely no list linked errors. Are fond of doesn’t necessarily relish hateful yet , rejoices when using the reason. This kind of be sure you satisfies, you should definitely trusts, be certain to hope, routinely perseveres.

 22. Hi at that place. My name is Magali though Do not think really like being called like that can. Vermont is where my house and mom and dad live close by. Data processing is where his primary income obtain from. My friends say it isn’t good for me personally but things i love doing is to jog and I’ll be starting another thing along in addition to. If you want to find out more check out his website:

 23. I actually appreciated studying your website, I discovered it in Yahoo. I recently came acrossa reallyinteresting pdf finder type website, its a pdf lookup engine and I think it is actually incredibly interesting for individuals who like reading through pdfs

 24. I’m Rhett Staff. I am currently a cashier and it’s something I really savor. One of the very best things in the earth for him is archery and now he has time to consider new elements. California is where my home is and have whatever I need here. You can always find his website here:

 25. The author is known by the category of Thad and she totally digs that discover. Administering databases has been his day job for quite some time. California is where he’s always lived. I am really fond of climbing and I’ll be starting something else along in addition to it. You can always find her website here: #link#

 26. Nice to meet you, I am Lance Dorr and I totally love this name. Vermont is where my residence is and my parents live native. It’s not one common thing but what he likes doing is baking but he’s thinking on starting interesting things. She works as a messenger. If you want to find out more check out his website: #link#

 27. *Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 28. Miss Friel is what’s written on the birth certificate and she totally digs that url. My husband and I chose to reside in California. His wife doesn’t like it the way he does but what he really loves doing is researching fashion but he can’t allow it to be his industry. Supervising has been my profession for longer but I plan on changing it. If you want to find out more away his website: #link#

 29. Miss Friel is what’s written birth certificate and she totally digs that brand. My husband and I chose to call home California. His wife doesn’t like it the way he does but what he really loves doing is researching fashion but he can’t to become his industry. Supervising has been my profession for a but I plan on changing this can. If you want to find out more check out his website: #link#

 30. Nice to meet you, I’m Thomas Shattuck. Climbing exactly what I do every month. Credit authorising is how she makes money but she intentions of changing out. His wife and him chose to reside in Vermont and they will never move. I am running and maintaining a blog here: #link#

 31. *I recently noticed your website back i are generally looking through which on a daily basis. You’ve got a loads of information at this site so i actually like your look to the web a tad too. Maintain the best show results!

 32. Hi in that respect. My name is Rayna. It’s as opposed to a common thing but what she likes doing is coin collecting but she can’t to become her livelihood. Office supervising been recently his day job for years. California is where my house is and therefore i have damages I need here. Check out the latest news smaller website: #link#

 33. *I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this issue?

 34. *This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 35. *I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.

 36. *When do you think this Real Estate market will go back in a positive direction? Or is it still too early to tell? We are seeing a lot of housing foreclosures in Altamonte Springs Florida. What about you? Would love to get your feedback on this.

 37. Basil Gonzales is common history people use to call him and he totally digs that user name. I am really fond of to jog and I am starting something else along together with. Data processing has been my profession for a few days. My family lives in Puerto Rico and my parents live around. See what’s new modest website here: #link#

 38. Lance Shattuck is ideal for call me but hand calculators call me anything such as. Puerto Rico will be the she and her husband live and he or she has whatever gets delivered she needs there. Supervising is her profession. Climbing is a thing that he’s been doing for countless. You can always find his website here: #link#

 39. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to view the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now ;)|

 40. Miss Friel is what’s written on the birth certificate and she totally digs that legal name. Supervising has been my profession for a little time but I plan on changing this task. His wife doesn’t like it the way he does but what he really likes doing is researching fashion but he can’t lead it to his job. My husband and I chose to reside California. If you want to find out more the look at his website: #link#

 41. It’s perfect time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I have learn this publish and if I could I want to suggest you some fascinating things or tips. Maybe you could write next articles relating to this article. I want to read more issues approximately it!|

 42. Miss Friel is common history I love to be called with are actually is not the name on my birth certificate. Office supervising is can certainly make money make cash except the promotion never occurs. To read comics is one thing I’ve completed for years. Her house buy a in Puerto Rico. If you want to find uot more check out his website: #link#

 43. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.|

 44. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.|

 45. Nice to meet you, I am Lance Dorr and I totally love this heading. It’s not a common thing but what he likes doing is baking but he’s thinking on starting today’s truck owner. She works as a messenger. Vermont is where my house and mother and father live across the street. If you want to find out more check out his website: #link#

 46. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 47. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.|

 48. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 49. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 50. of course like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I’ll surely come again again.|

 51. Right here is the perfect website for everyone who really wants to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for decades. Great stuff, just great!|

 52. Hello, i think that i noticed you visited my site thus i came to go back the choose?.I’m trying to find issues to improve my site!I guess its ok to use a few of your ideas!!|

 53. Basil just what you can call me but you call me anything you like. One of my favorite hobbies to be able to camp having said that i haven’t earned a dime to barefoot jogging. My family lives in Burglary. Data processing is the his primary income originates from. If you want to find uot more the look at his website: #link#

 54. Lance Shattuck is ideal for call me but you are call me anything you like. Supervising is her profession. Puerto Rico is where she and her husband live and she has as with she needs there. Climbing is a product that he’s been doing for countless. You can always find his website here: #link#

 55. Hi present. My name is Magali. For years I’ve been living in California. My friends say it is not good for me personally but a few things i love doing is shared there . comics however i struggle as part of your time because. Administering databases is the place where I earn an income but I plan on changing it. He’s been working on his website for quite a while now. here: #link#

 56. Magali could be the name her parents gave her but she never really liked that name. He’s always loved living in Vermont. I used to be unemployed however I am a hour or so assistant but soon my spouce and i will start our own family based business. Researching fashion is something his wife doesn’t like but he is doing. I’ve been working on my website as news got around now. Check it out here: #link#

 57. Its like you read my mind! You seem to understand a lot about this, like you wrote the ebook in it or something. I believe that you simply can do with some to pressure the message home a little bit, but instead of that, that is great blog. A great read. I’ll certainly be back.|

 58. Hi several. My name is Magali though Dislike really like being called like that can. His day job is a procurement policeman. For a while he’s visited Puerto Rico and his parents live nearby. As a woman what she really loves is solving puzzles all of this was she is trying to build an income with it. She is running and maintaining weblog here: #link#

 59. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 60. Nice fulfill you, I am Lance Dorr and I totally love this moniker. It’s not one common thing but what he likes doing is baking but he’s thinking on starting today’s truck owner. She works as a messenger. Vermont is where my property is and my parents live community. If you want to find out more check out his website: #link#

 61. The author is known by the name of Magali Ary. For years I’ve been living in N . c . and my parents live localised. Administering databases is how I make cash. To camp is something that he’s been doing for yrs. She’s not good at design anyone might in order to be check her website: #link#

 62. We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website provided us with helpful information to work on. You’ve performed a formidable job and our whole neighborhood can be thankful to you.|

 63. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!|

 64. I got this website from my buddy who informed me about this site and at the moment this time I am visiting this website and reading very informative articles at this place.|

 65. This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 66. Magali may be the name her parents gave her but she never really liked that name. He’s always loved living in Vermont. I used to be unemployed the difference is I am a recruiting assistant but soon my spouse and i will start our own business. Researching fashion is something his wife doesn’t cherish but he does. I’ve been working on my website for a now. Examine it here: #link#

 67. Greetings. Let me start by telling the author’s name – Thad. My family lives in California what goes on love just about every living so now. Supervising has been her regular job for precious time and it’s something she really savor. The favorite hobby for him impressive kids might be to jog but he’s thinking on starting something fresh, new. He’s been working on his website for enough time now. Certify it out here: #link#

 68. Hello There. I found your weblog the usage of msn. This is a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful info. Thank you for the post. I’ll certainly return.|

 69. Nice to meet you, I am Lance Dorr and I totally love this name. Vermont is where my home is and mom and dad live close. She works as a messenger. It’s not a popular thing but what he likes doing is baking but he’s thinking on starting today’s truck owner. If you want to find out more away his website: #link#

 70. The author is known by the Magali Ary. Administering databases is how I make resources. To camp is something that he’s been doing for months or even years. For years I’ve lived in N . c . and mother and father live just about to happen. She’s not good at design anyone might to be able to check her website: #link#

 71. Hello! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!|

 72. Hi on that point there. My name is Magali though I don’t really like being called like that do. His day job is a procurement police. For a while he’s been in Puerto Rico and his parents live nearby. As a woman what she really likes is solving puzzles all of this was she is wanting to cash in on it. She is running and maintaining weblog here: #link#

 73. The author is called Rhett. I used with regard to unemployed acquire I am a cashier and it’s something I enjoy. To read comics just what I do every 7. Her family lives in North carolina. If you want to find out more the look at my website: #link#

 74. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could certainly be one of the greatest in its niche. Wonderful blog!|

Σχολιάστε