Πόσα είναι τα κέρδη της ΔΕΗ

Διαβάστε επίσης

Σε 91,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ το 2014, έναντι ζημιών 225,3 εκατ. ευρώ το 2013. Τα προ φόρων κέρδη της Επιχείρησης διαμορφώθηκαν σε 137,6 εκατ. ευρώ, έναντι34,9 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2014 αυξήθηκαν κατά 140,5 εκατ. ευρώ (15,9%) σε σχέση με το 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,4%, έναντι 14,8% το 2013.Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, στα αποτελέσματα του 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Αντίθετα, η θετική επίπτωση, η οποία επίσης είχε αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014 από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€ 17,4 εκατ. και € 3,9 εκατ. τόκοι) ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008 αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Αντίστοιχα, στα αποτελέσματα 2013 περιλαμβάνεται εφάπαξ αρνητική επίπτωση ύψους € 105,5 εκατ., από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για το διάστημα 1.7.2010 έως 30.9.2013. Χωρίς τις προαναφερθείσες εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του 2014 διαμορφώνεται σε € 1.047,2 εκατ. έναντι € 987,1 εκατ. το 2013, αυξημένο κατά € 60,1 εκατ. και το περιθώριο EBITDA σε 17,9% έναντι 16,5% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες (δαπάνη μισθοδοσίας και δαπάνες για εργολαβίες τρίτων και ανάλωση υλικών) μειώθηκαν σημαντικά κατά € 70,7 εκατ., συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Αν σε αυτή τη σύγκριση περιληφθεί και η κεφαλαιοποιημένη μισθοδοσία, τότε η συνολική εξοικονόμηση στις ελεγχόμενες δαπάνες φτάνει τα 90,1 εκατ. ευρώ.

Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 107,2 εκατ. ευρώ ή 1,8% και διαμορφώθηκε σε 5.863,6 εκατ. ευρώ έναντι 5.970,8 εκατ. ευρώ το 2013.
Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό 72,1 εκατ. ευρώ που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι 90,2 εκατ. ευρώ το 2013.
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν σε 5.654,6 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 5.765,8 εκατ. ευρώ το 2013 (μείωση 111,2 εκατ. ευρώ ή 1,9%).

Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 247,7 εκατ. ευρώ (4,9%), από 5.089,2 εκατ. ευρώ το 2013, σε 4.841,5 εκατ. ευρώ το 2014. Σημειώνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες του 2013 περιλαμβάνεται επιβάρυνση ύψους 88,8 εκατ. ευρώ από την Απόφαση της Διαιτησίας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2012 (το υπόλοιπο ποσό των 16,7 εκατ. ευρώ, εκ του προαναφερθέντος ποσού των 105,5 εκατ. ευρώ έχει μειώσει τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας του 2013 καθώς αφορούσε την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013).

Δαπάνες Μισθοδοσίας
Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε 45 εκατ. ευρώ (4,3%), από 1.050 εκατ. ευρώ το 2013 σε 1.005 εκατ. ευρώ το 2014. Συγκεκριμένα, η συνολική μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά 35,8 εκατ. ευρώ σε 946,2 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 982 εκατ. ευρώ το 2013, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 521 εργαζόμενους σε 18.572 την 31.12.2014, καθώς και ως απόρροια της μείωσης του μισθοδοτούμενου προσωπικού το 2013 κατά 905 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων αποχώρησε το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Παλαιότερα άρθρα: