Πράσινο φως από την αρχή προστασίας δεδομένων για την μεταφορά στοιχείων από την ΓΓΔΕ στην ΕΛΣΤΑΤ

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πριν από λίγες μέρες έγινε δεκτό το αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραχώρηση στοιχείων της πρώτης ανά ΑΦΜ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία προκειμένου να μπορεί να διεξάγει διάφορες έρευνες.

Αναλυτικότερα, η γνωμοδότηση της Αρχής (υπ΄αριθμόν 3/2016), εκδόθηκε μετά από ερώτημα της ΓΓ∆Ε σχετικά µε τη νομιμότητα χορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ, που περιλαμβάνουν, τόσο πληροφορίες µητρώου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλµατος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.).

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευματίες – φυσικά και νομικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τα ίδια έτη κ.α.) τακτοποιημένες µε τα υπόχρεα πρόσωπα. Η ΓΓ∆Ε διευκρίνισε ότι τα στοιχεία αυτά ζητούνται για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και την ενημέρωση του μητρώου επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ η δημόσια στατιστική συγκαταλέγεται στους σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και ως εκ τούτου είναι θεμιτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Η διαβίβαση των στοιχείων μητρώου (Taxis, ΦΠΑ) και η ανάγκη επικαιροποίησης των τηρουμένων από την ΕΛΣΤΑΤ δεδομένων προκύπτει από υπερνομοθετικής ισχύος νομοθεσία, δηλαδή τον Κανονισμό 177/2008 της ΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβιβαστούν τα αιτούμενα στοιχεία από τη ΓΓΔΕ στην ΕΛΣΤΑΤ» αναφέρεται στην γνωμοδότηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, δεδομένης της ύπαρξης σαφούς νομοθετικής ρύθμισης η οποία προβλέπει τη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, δεν υφίσταται υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι η διαβίβαση αποτελεί κοινή γνώση του επιμελούς πολίτη.

Ωστόσο, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει ότι υφίσταται ανάγκη ειδικού προσδιορισμού, απαρίθμησης καθώς και ειδικής αιτιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ όταν αφορά στη διαβίβαση δεδομένων από την ΓΓ∆Ε όχι δειγματοληπτικά, αλλά καθολικά/µαζικά για ένα σύνολο φορολογουµένων.

Παράλληλα, τονίζει ότι υφίσταται ζήτημα σχετικά µε τη νοµιµότητα διαβίβασης φορολογικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ∆Ε πριν τη σχετική πρόβλεψη στη νοµοθεσία περί φορολογικού απορρήτου, το 2014.

Τέλος, η παραχώρηση στοιχείων ΑΦΜ προς την ΕΛΣΤΑΤ δεν μπορεί να γίνεται χωρίς προηγουμένως να έχει προηγηθεί μία αναλυτική πρόταση που θα απευθύνει η Υπηρεσία στην ΓΓΔΕ προκειμένου να απαριθμούνται οι λόγοι για τους οποίους η Στατιστική Υπηρεσία χρειάζεται να κάνει χρήση των συγκεκριμένων στοιχείων διαφορετικά θίγονται πολλά προσωπικά δεδομένα, χωρίς φυσικά να έχουν γνώση οι φορολογούμενοι για την μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Παλαιότερα άρθρα: