Πώς θα γλιτώσετε από τα υψηλά τεκμήρια διαβίωσης – Αναλυτικός οδηγός

τεκμηρια-διαβιωσησ
Διαβάστε επίσης

Η ώρα της εφορίας πλησιάζει και πλησιάζει και ο «πονοκέφαλος» για εκατομμύρια φορολογούμενους που πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τα τεκμήρια διαβίωσης.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να βρουν τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του πραγματικού εισοδήματός τους και του πιο υψηλού ποσού εισοδήματος που προσδιορίζουν τα τεκμήρια.
Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους και όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος καταφέρνει να δικαιολογήσει τη διαφορά αυτή, φορολογείται για το πραγματικό εισόδημα που έχει δηλώσει κι όχι για το – υψηλότερο του πραγματικού – τεκμαρτό του εισόδημα, οπότε γλιτώνει σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα ως ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα για τον υπολογισμό διαφόρων επιδομάτων και απαλλαγών λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό δηλωθέν και όχι το υψηλότερο τεκμαρτό, που συνήθως είναι και εξωπραγματικό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική του δήλωση έως και 8 διαφορετικές κατηγορίες ποσών. Συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει και να δικαιολογήσει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων είναι:

1) Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2015, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2014 και αναλώθηκαν εντός του 2015. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω “ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών”!

Με την “ανάλωση κεφαλαίου”, οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενοι εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη και πριν από 10, 20 ή 30 χρόνια! Μπορούν ειδικότερα να ανατρέξουν στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλουν) και να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

- Να αθροίσουν τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.
- Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών, που θα προκύψει, να αφαιρέσουν τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Το καθαρό ποσό που θα προκύψει από τις παραπάνω μαθηματικές πράξεις είναι το “κεφάλαιο” των προηγούμενων ετών που μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να “σχηματίσουν” και να εμφανίσουν στην Εφορία ως προϊόν αποταμίευσης! Από κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από το “κεφάλαιο” που θα σχηματιστεί με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια στη φετινή του δήλωση. Μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί ότι η πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος της φορολογικής του δήλωσης καλύφθηκε με “ανάλωση” ενός μέρους του “κεφαλαίου” το οποίο τού περίσσεψε από τα προηγούμενα έτη.

Η καταγραφή όλων των παραπάνω ποσών (εισοδημάτων, δαπανών, καθαρού κεφαλαίου) μπορεί να γίνει χειρόγραφα σε ένα απλό φύλλο χαρτιού ή ηλεκτρονικά σε πρόγραμμα EXCELL, με την μορφή ενός πίνακα εσόδων, δαπανών και καθαρού “κεφαλαίου”. Τα ποσά που θα αναγραφούν στον πίνακα αυτό θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των παρελθόντων ετών που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος. Δηλώσεις παρελθόντων ετών ο φορολογούμενος μπορεί να βρει στον λογαριασμό του στο σύστημα ΤΑΧΙSNET όπου είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα Ε1 που έχουν υποβληθεί για τα εισοδήματα των ετών 2002-2014 (οικονομικά έτη 2003-2015).

2) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2015 από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το Ε.Κ.Α.Σ., τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ..

3) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο. Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.

4) Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2015 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2015 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Εάν το κόστος απόκτησης του πωληθέντος εντός του 2015 περιουσιακού στοιχείου θεωρείτο “τεκμήριο” την χρονιά κατά την οποία αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη για την απόκτησή του δεν θα πρέπει να αφαιρείται από το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε εντός του 2015 και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό του τιμήματος για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος.

Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.

5) Χρηματικά ποσά σε συνάλλαγμα που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2015, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος.

6) Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2015 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2015 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.

7) Ποσά που εισέπραξε το 2015 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2015 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2015.

8) Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.Π.A.Π. ή από την εταιρία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων.

Παλαιότερα άρθρα:

183 απαντήσεις στο “Πώς θα γλιτώσετε από τα υψηλά τεκμήρια διαβίωσης – Αναλυτικός οδηγός”

 1. There are some fascinating points with time here but I do not know if all of them center to heart. You can find some validity but I am going to take hold opinion until I consider it further. Very good post , thanks so we want much more! Added to FeedBurner as well

 2. After checking out a few of the blog articles on your blog, I truly like your way of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and let me know your opinion.

 3. Hey! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 4. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.

 5. Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless seriously really worth taking a look, whoa did one find out about Mid East has got far more problerms also.

 6. A lot of thanks for all your hard work on this website. Kate enjoys carrying out investigation and it’s really easy to see why. We know all of the compelling manner you deliver informative tricks by means of your blog and inspire contribution from the others on that topic then our girl is certainly being taught a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You’re doing a terrific job.

 7. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 8. Furthermore, i believe that mesothelioma is a rare form of many forms of cancer that is typically found in people previously subjected to asbestos. Cancerous tissues form from the mesothelium, which is a protective lining that covers the majority of the body’s body organs. These cells generally form while in the lining in the lungs, stomach, or the sac which encircles one’s heart. Thanks for sharing your ideas.

 9. I’m extremely inspired together with your writing abilities as smartly as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it your self? Either way stay up the excellent high quality writing, it is rare to look a great weblog like this one today..

 10. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 11. Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 12. I would like to express my affection for your kindness in support of those who actually need help with this one field. Your special dedication to passing the message up and down came to be really powerful and have really empowered associates like me to achieve their pursuits. The warm and friendly recommendations indicates much a person like me and extremely more to my peers. Thanks a lot; from each one of us.

 13. Thanks for your posting on the traveling industry. I’d also like to include that if you are one senior taking into consideration traveling, it’s absolutely crucial to buy traveling insurance for seniors. When traveling, senior citizens are at high risk of getting a medical emergency. Obtaining right insurance plan package in your age group can safeguard your health and provide peace of mind.

 14. Howdy very nice site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI’m happy to search out so many helpful info right here within the post, we need develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 15. Hello there, I believe your site might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic website!

 16. Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless actually really worth taking a search, whoa did one particular find out about Mid East has got a lot more problerms also.

 17. Impressive content! I actually taken pleasure in all the analyzing. I’m hoping to share a good deal more from your website. You will find you got impressive look and additionally ideas. I’m now very shocked in this particular information and facts.

 18. Nice meet up with you, I’m Thomas Shattuck. As a woman what she really loves is solving puzzles and now she is attempting to cash in on it. Supervising has been her day job for a short time and it is something she really like. For years I’ve been living in North carolina and mom and dad live localised. I’ve been working on my website even though now. Check it out here:

 19. Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers|

 20. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 21. Hi there! This article could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Many thanks for sharing!|

 22. Basil just what you can call me but doable ! call me anything such as. It’s not really a huge common thing but what she likes doing is coin collecting but she can’t permit her course. He’s always loved living in Vermont. Administering databases is the way she makes money but she intentions of changing it also. If you want to find out more the look at my website:

 23. Thank you for any other informative website. Where else may just I am getting that type of information written in such a perfect means? I have a challenge that I am simply now working on, and I’ve been on the glance out for such information.

 24. Thank you so much for giving my family an update on this issue on your web-site. Please realise that if a brand new post appears or if perhaps any adjustments occur to the current post, I would be interested in reading a lot more and focusing on how to make good use of those strategies you reveal. Thanks for your efforts and consideration of other people by making this web site available.

 25. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks for your time!|

 26. Rhett is what’s written on my birth certificate but I never really liked that name. To model trains is the thing I love most regarding. Her house has been in N . c . and she loves each single day living present. Administering databases is where his primary income is inspired by and his salary may be really desirable. If you want to find uot more check out his website: #link#

 27. I’m Rhett Team. As a man what I prefer is to model trains and I will be starting another thing along using it. Her family lives in North Carolina. Administering databases happens when she makes money but she intentions of changing this can. I am running and a blog here: #link#

 28. Magali could be the name her parents gave her but she never really liked that name. He’s always loved living in Vermont. I used to be unemployed but now I am a human resources assistant but soon we will start our own family based business. Researching fashion is something his wife doesn’t love but he does. I’ve been working on my website for a short time now. Take a peek here: #link#

 29. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 30. Someone necessarily lend a hand to make severely posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the analysis you made to make this actual put up amazing. Fantastic task!|

 31. The name of the writer is Rhett Shattuck but he never really liked that business. Supervising is generate an income support my children and I don’t think I’ll change it anytime pretty soon. To play curling is something I am going to never give up. Years ago he moved to Puerto Rico but he in order to move in order to his family. You might still find her website here: #link#

 32. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.|

 33. Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks|

 34. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?|

 35. This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 36. I used to be recommended this website by way of my cousin. I am now not sure whether or not this put up is written by him as no one else recognise such particular about my trouble. You’re amazing! Thank you!|

 37. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?|

 38. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.|

 39. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is actually a great website.|

 40. My brother suggested I may like this website. He was once entirely right. This put up actually made my day. You cann’t consider simply how so much time I had spent for this information! Thanks!|

 41. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 42. Violeta Shiflet is what’s written on her behalf birth certificate and she totally digs that company. One of her favorite hobbies is solving puzzles and now she is intending to building an income with it. Administering databases will be the his primary income obtain from and his salary has been really pleasing. California is the place he loves most excellent parents live nearby. You can always find his website here: #link#

 43. I’m Rhett Workers. Her family lives in North Carolina. As a man what I adore is to model trains and I’ll be starting something else along in addition to it. Administering databases is how she makes money but she intentions of changing this item. I am running and tweaking a blog here: #link#

 44. Basil Gonzales is common history people use to call him and he totally digs that designation. I am really fond of to jog and We are starting another thing along you’ll. My family lives in Puerto Rico and my parents live lieu. Data processing has been my profession for it slow. See what’s new in my small website here: #link#

 45. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 46. The author’s name is Thad Shattuck. Puerto Rico wherever my property is and I’ve everything my partner and i need in the following. Data processing is how I make a living. It’s not a common thing but what I adore doing is archery nonetheless can’t for being my profession really. I’m not good at webdesign but you might want to check my website: #link#

 47. Hello there, I found your website via Google at the same time as searching for a similar topic, your site got here up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 48. Thanks for every other informative web site. The place else may I get that kind of information written in such an ideal method? I’ve a challenge that I am just now operating on, and I have been at the look out for such info.|

 49. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

 50. Hey there! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask. Does building a well-established website such as yours require a lot of work? I am completely new to writing a blog but I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!|

 51. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your site provided us with useful info to work on. You have performed an impressive activity and our entire community will be grateful to you.|

 52. Nice to meet you, I am Thad. Vermont is where my home is and mother and father live close by. I am currently a procurement officer and the salary been recently really worthwhile. It’s not really a common thing but what she likes doing is electronics launched she has time to use on new strategies. You can find my website here: #link#

 53. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific website.|

Σχολιάστε