Στα 3 εκατομμύρια η τιμή εκκίνησης για τις τηλεοπτικές άδειες

Διαβάστε επίσης

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια διαβούλευση στο opengov πάνω στο σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Η διαβούλευση, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι, θα διαρκέσει μία εβδομάδα, ώς την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Απριλίου. Στη συνέχεια, στις 25 Απριλίου, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition. Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης, δηλαδή στις 30.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα. Με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Για τον έλεγχο των φακέλων – δικαιολογητικών των υποψηφίων, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ.

Στο σχέδιο της προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα στάδια:

1. Υποβολή των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής.

2. Προεπιλογή των υποψηφίων.

3. Διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανακοίνωση των υπερθεματιστών,

4. Οριστική κατακύρωση και καταβολή τιμήματος αδειών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, η αδειοδότηση θα έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουλίου, με την ανακοίνωση των υπερθεματιστών. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ανά στάδιο, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 της προκήρυξης, έχει ως εξής:

* 25.4.2016: Δημοσίευση προκήρυξης.

* 9.6.2016: Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής.

* 15.6.2016: Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων.

* 25.6.2016: Ανακοίνωση προεπιλεγέντων.

* 6.7.2016: Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών.

* 21.7.2016: Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών.

* 22.7.2016: Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία.

* 25-30.7.2016: Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών.

Στο στάδιο της προεπιλογής, θα εξεταστεί εάν οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος:

α) Να μη συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες ως προς τους μετόχους και τα μέλη της διοίκησης: συμμετοχή σε εταιρείες δημοσκοπήσεων ή διαφημιστικές, αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα και άλλα συγκεκριμένα αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη για διαφθορά στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

β) Να δικαιολογείται η προέλευση των οικονομικών μέσων που κάθε μέτοχος έχει διαθέσει για τη συμμετοχή του (πόθεν έσχες).

γ) Να προσκομιστούν πρόσφατες φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές ενημερότητες καθώς και πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν τη σύννομη λειτουργία τους.

δ) Να διαθέτουν τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ανά ειδικότητα, σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ.

ε) Να διαθέτουν τον ελάχιστο τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή που θα διασφαλίζει την άρτια και ποιοτική μετάδοση του εκπεμπόμενου προγράμματος με τεχνολογία high definition (HD), καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά (ανά κατηγορία) χαρακτηριστικά του εκπεμπόμενου προγράμματος.

Αυγή

Παλαιότερα άρθρα: