Θέσεις εργασίας για 12.000 νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

four young students study on computers in a college campus
Διαβάστε επίσης

Από σήμερα, 29 Αυγούστου, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι άνεργοι νέοι, 18 έως 24 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Πρόκειται για την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», το οποίο είχαν εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Οι ωφελούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 12.000 από τους οποίους 3.000 θα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ομάδα στόχος που θέλει να καλύψει το πρόγραμμα κατά προτεραιότητα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Πλακιωτάκης, αρμόδιος για τη διαχείριση κοινοτικών πόρων, είναι οι νέοι με χαμηλά προσόντα και χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ως τώρα σε αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα.

Η δράση, προϋπολογισμού 43.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ – «Youth Employment Initiative») και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το πρόγραμμα προσφέρει μέσω voucher θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται σε 2.410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.240 για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, προβλέπονται 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 420 ώρες πρακτική άσκηση, ενώ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας 120 ώρες και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρητική κατάρτιση και 380 ώρες πρακτική άσκηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ανέργους νέους:

- Να πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης με την προσκόμιση – κατά περίπτωση – τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

- Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.

- Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης . Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

- Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός= 20 μόρια)

Από 0 έως 4 μήνες, ο υποψήφιος λαμβάνει 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια

Από 5 μήνες και άνω, ο υποψήφιος λαμβάνει 12 μόρια συν 0,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014 (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια).

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Τα μόρια του κριτηρίου υπολογίζονται έως και 2 δεκαδικά και η βαθμολόγηση του εισοδήματος γίνεται σε τρείς εισοδηματικές κλάσεις:

Για συνολικό εισόδημα από 0 ευρω έως 12.000 ευρώ, τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο [ 15-(Ε/1500)], όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα και ο υποψήφιος δύναται να λάβει το μέγιστο βαθμό του κριτηρίου

Για συνολικό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο ( 18000-Ε)/1000, όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα

Για συνολικό εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ,, ο υποψήφιος λαμβάνει 0 μόρια

3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια)

“Ανεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας λαμβάνουν 15 μόρια

4ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: (εξετάζεται και βαθμολογείται μονάχα για τους υποψηφίους που ανήκουν στην υπο-ομάδα υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ/ΔΕ) και λαμβάνει μέγιστο βαθμό ίσο με 10 μόρια):

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λαμβάνουν 10 μόρια

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν πέντε μόρια.

Πρόβλεψη για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) και 200 για ΥΕ και ΔΕ ωρών πρακτικής άσκησης).

Δεν ισχύει η χρονική σειρά προτεραιότητας ως κριτήριο επιλογής, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για ωφελούμενους με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) προκειμένου, να διευκολύνεται η συμμετοχή και η πρόσβασή τους στη συγκεκριμένη δράση.

Έχει ληφθεί τέλος μέριμνα για την εξασφάλιση της διαφάνειας κατά την επιλογή των ωφελούμενων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η σύσταση ειδικού οργάνου για την αντιμετώπιση καταγγελιών παρελκυστικών πολιτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού σε επίπεδο παρόχων, αλλά και για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων, και η σύσταση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων που κατατίθενται από την πλευρά των ωφελουμένων.

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής τηλε-κατάρτισης και διευκόλυνσης της υλοποίησης του προγράμματος σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές για τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη και εφαρμογή της δράσης.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr από 29/8 έως και 20/9.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων έχει προβλεφθεί η λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού αριθμού (800 11 44444) για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών από, Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 09.00 το πρωί έως τις 17.00 το απόγευμα.

Παλαιότερα άρθρα:

166 απαντήσεις στο “Θέσεις εργασίας για 12.000 νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις”

 1. I simply want to say I’m newbie to weblog and really liked you’re web page. Likely I’m planning to bookmark your site . You amazingly have really good posts. Regards for sharing your website.

 2. Can I simply say what a relief to discover an individual who genuinely knows what they are talking about online. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular since you surely possess the gift.

 3. I merely hope to share it with you that I am new to writing and absolutely liked your review. Very likely I am going to save your blog post . You literally have lovely article material. Acknowledge it for expressing with us all of your web document

 4. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal website.

 5. Hiya! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 6. I just need to inform you that I am new to blogging and undeniably enjoyed your site. More than likely I am going to remember your blog post . You indeed have superb article blog posts. Truly Appreciate it for giving out with us the best web information

 7. I should say also believe that mesothelioma is a scarce form of cancers that is commonly found in individuals previously exposed to asbestos. Cancerous tissues form in the mesothelium, which is a protecting lining that covers the majority of the body’s body organs. These cells ordinarily form inside lining with the lungs, stomach, or the sac which encircles the heart. Thanks for revealing your ideas.

 8. One thing is that when you are searching for a education loan you may find that you’ll want a co-signer. There are many circumstances where this is correct because you may find that you do not employ a past credit standing so the loan company will require you have someone cosign the financial loan for you. Great post.

 9. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!|

 10. Nice to you, I’m Thad. For years I’ve been prevented California. I am currently a procurement officer and the salary may be really satisfying. As a man what I prefer is to model trains and I’ll be starting something else along this particular. I am running and maintaining a blog here:

 11. Lance Shattuck is what you might call me but place call me anything such as. My husband and I chose to call home California. I am currently a procurement officer and the salary has been really pleasurable. It’s not a common thing but what she likes doing is perform curling but she’s been taking on new things lately. If you want to find uot more check out his website:

 12. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 13. Wine Shop WeVino – High quality wines. Worldwide shipping. – Wine shop WeVino.Selection of award-winning and high quality wines. Worldwide fast delivery. Welcome to our shop. (WEVINO.STORE- Telephone number:+386 64 177 151 ) (Italia Via San Lazzaro 13 –34132 Trieste)

 14. Basil just what you can call me but could certainly call me anything such as. Administering databases is the place she makes money but she plans on changing the following. He’s always loved living in Vermont. It’s not merely a common thing but what she likes doing is coin collecting but she can’t to become her group. If you want to find out more check out my website:

 15. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Cheers|

 16. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 17. Lance Shattuck is what you could call me but could call me anything such as. My husband and I chose to live in California. I am currently a procurement officer and the salary already been really pleasurable. It’s not a common thing but what she likes doing is to play curling but she’s been taking on new things lately. If you want to find uot more the look at his website:

 18. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 19. Its like you read my mind! You appear to understand so much about this, like you wrote the e-book in it or something. I believe that you could do with some p.c. to pressure the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.|

 20. Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back at some point. I want to encourage continue your great writing, have a nice morning!|

 21. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Many thanks!|

 22. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 23. Hi there, I do believe your site might be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful site!|

 24. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 25. The author is known by the category of Thad when he totally digs that discover. Administering databases has been his employment for a time. I am really fond of climbing and I’ll be starting something else along with it. California is where he’s always lived. You can always find her website here: #link#

 26. The author is known by the naming of Magali Ary. To camp is something that he’s been doing for a very long time. For years I’ve been living in Nc and mom and dad live closeby. Administering databases is how I make your cash. She’s not good at design however, you might in order to check her website: #link#

 27. Miss is the name I prefer to be called with although it is not the name on my birth license. Vermont is the only place he’s been located in. One of the very best things in the globe for him is archery and now he has time to try to get new . I am currently an administrative assistant and it’s also something Website owners enjoy. Check out the latest news on my website: #link#

 28. Miss Friel is what’s written on the birth certificate and she totally digs that legal name. His wife doesn’t like it the way he does but what he really likes doing is researching fashion but he can’t make it his course. Supervising has been my profession for the time but I plan on changing which. My husband and I chose to call home California. If you want to find out more the look at his website: #link#

 29. Rhett is what’s written on my birth certificate but I never really liked that name. To model trains is the thing I love most of all. Administering databases is where his primary income is produced by and his salary has been really satisfying. Her house currently is in Nc and she loves per day living certainly there. If you want to find uot more check out his website: #link#

 30. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 31. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also create comment due to this brilliant post.|

 32. The author’s name is Lance. Her husband and her live in California. He works as the messenger but he’s always wanted a business. It’s not a common thing but what she likes doing is perform curling but she’s been taking on new things lately. If you want to find out more check out his website: #link#

 33. Excellent website you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of group where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!|

 34. Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s web site link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.|

 35. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 36. Hey there! I know this is somewhat off-topic however I needed to ask. Does running a well-established website like yours require a large amount of work? I am brand new to blogging however I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!|

 37. Hi there I am so glad I found your blog, I really found you by mistake, while I was researching on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.|

 38. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

 39. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 40. Hi generally. My name is Rayna. Office supervising been recently his normal work for a spell. California is where my home is and have shipped I need here. It’s not really a huge common thing but what she likes doing is coin collecting but she can’t allow it to become her career. Check out the latest news in this little website: #link#

 41. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!|

 42. I’ve been browsing online greater than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It’s lovely price enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net shall be a lot more helpful than ever before.|

 43. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.|

 44. Its like you read my thoughts! You seem to understand so much approximately this, such as you wrote the book in it or something. I think that you simply could do with some to drive the message home a bit, however other than that, that is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.|

 45. Someone essentially lend a hand to make severely posts I’d state. That is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this actual post amazing. Fantastic process!|

 46. Nice to meet you, I am Thomas Shattuck. Climbing exactly what I do every 7 days. Credit authorising is how she makes money but she intentions of changing doing it. His wife and him chose to reside Vermont as well as will never move. I am running and maintaining a blog here: #link#

 47. The author’s name is Thad Shattuck. Puerto Rico wherever my property is and I’ve everything that i need so now. Data processing is how I earn their living. It’s not a common thing but what Choose doing is archery however can’t help it become my profession really. I’m not good at webdesign but you might to help check my website: #link#

 48. Basil precisely what you can call me but hand calculators call me anything you like. Data processing is the his primary income originates from. My family lives in Ct bank. One of my favorite hobbies is to camp having said that i haven’t earned a dime energy. If you want to find uot more the look at his website: #link#

 49. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks!|

 50. Violeta Shiflet is what’s written on the birth certificate and she totally digs that nick name. One of her favorite hobbies is solving puzzles it’s true she is attempting to earn money with it. California is the place he loves most as well as his parents live nearby. Administering databases may be the his primary income is obtained from and his salary already been really fulfilling. You can always find his website here: #link#

 51. Nice to meet you, I am Thomas Shattuck. Credit authorising is how she makes money but she intentions of changing the application. His wife and him chose to live in Vermont the particular husband will never move. Climbing is what I do every nights. I am running and maintaining a blog here: #link#

 52. Pretty element of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire actually loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing on your feeds or even I success you get right of entry to consistently quickly.|

 53. Nice to meet you, I am Thad. It’s truly common thing but what she likes doing is electronics the brand new she has time to consider new tools. Vermont is where my property is and mother and father live closeby. I am currently a procurement officer and the salary may be really accomplishing. You can find my website here: #link#

 54. Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage you continue your great job, have a nice morning!|

 55. The author is called Rhett. Her family lives in . I used for unemployed having said that I am a cashier and it’s something I absolutely love. To read comics is what I do every times. If you want to find out more check out my website: #link#

 56. The author’s name is Lance. Her husband and her live in California. He works as a messenger but he’s always wanted his personal business. It’s not a common thing but what she likes doing is to play curling but she’s been taking on new things lately. If you wish to find out more the look at his website: #link#

 57. The author is called Rhett. I used to become unemployed but this time I am a cashier and it is something I revel in. To read comics just what I do every monday. Her family lives in Nc. If you want to find out more the look at my website: #link#

 58. The name of writer is Rhett Shattuck but he never really liked that person’s name. To play curling is something Let me never quit. Supervising is generate an income support his dad and Certain think I’ll change it anytime in the. Years ago he moved to Puerto Rico but he needs to move in order to his family. You can invariably find her website here: #link#

 59. Greetings. Permit me to start by telling the author’s name – Thad. The favorite hobby for him spectacular kids end up being to jog but he’s thinking on starting something new kinds of. Supervising has been her regular job for a spell and it is something she revel in. My family lives in California when i love every living this. He’s been working on his website for a long time now. Check it out here: #link#

 60. Pretty component of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get in fact loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing for your augment or even I achievement you get admission to consistently quickly.|

 61. Magali may be the name her parents gave her but she never really liked that name. I used to be unemployed nevertheless I am a hour or so assistant but soon we will start our own company. He’s always loved living in Vermont. Researching fashion is something his wife doesn’t absolutely adore but he does. I’ve been working on my website for many years now. Look it over here: #link#

Σχολιάστε