Θέση εργασίας στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Διαβάστε επίσης

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργάτη για να καλύψει τις ανάγκες υποστήριξης του Ιδρύματος όσον αφορά τεχνολογία δικτύων και τυχόν πιστοποίηση αυτών, διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων, διαχείριση και υποστήριξη ιστοσελίδας, τεχνογνωσία σε δίκτυα δομημένης καλωδίωσης, ανάπτυξη εφαρμογών, υποστήριξη χρηστών, εν γένει τεχνική υποστήριξη κ.λπ.

Αναγκαίο τυπικό προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής.

Η εμπειρία στο πεδίο και η γνώση ξένων γλωσσών συνεκτιμώνται. Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους, επικυρωμένους, τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ) και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.). Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 10:00 έως 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (αρμόδια κα Δόμνα Παραφέστα), στην οδό Αγίου Δημητρίου 159Α, 546 36 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, τηλ.: 2310-991610. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα (www.teloglion.gr) του Ιδρύματος. Αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του και δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακαλείται ελεύθερα και η διαδικασία που θα αρχίσει διακόπτεται οποτεδήποτε.

Παλαιότερα άρθρα: