Τι αλλάζει στις διατάξεις για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

plast_timolo
Διαβάστε επίσης

Γράφει η Καλομοίρα Κωτσαλά*

Με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 τα πρόστιμα περί έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων ορίζονταν ως ακολούθως:

α) Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου,
β) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας,
γ) Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου,
δ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου,
ε) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους,
στ) Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, ποσό ίσο με το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας (μη εμφανισθείσας) αξίας για κάθε παράβαση,
ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονταν και για εκκρεμείς υποθέσεις. Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνταν οι υποθέσεις οι οποίες, κατά την κατάθεση του νόμου, εκκρεμούσαν ενώπιον της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εμπρόθεσμης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή για τις οποίες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις αλλά δεν είχαν κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνταν και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αλλά προδικαστική απόφαση και δεν είχε γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης.

Ο φορολογούμενος του οποίου η υπόθεση ήταν εκκρεμής μπορούσε να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου εφόσον υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής εντός 90 ημερών από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ήτοι 17 Οκτωβρίου 2015 και για 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 14/1/2016.

Με το πολυνομοσχέδιο «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου κτλ» και συγκεκριμένα με το άρθρο 45 αυτού η προθεσμία υποβολής ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής παραβάσεων σχετικών με εικονικά τιμολόγια, για εκκρεμείς υποθέσεις, ορίστηκε μέχρι την 30.10.2016.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 51 του εν λόγω πολυνομοσχεδίου: «Σε περίπτωση µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται µε ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Στην περίπτωση που επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παραγράφου 2 περί υποβολής ανακριβούς ή µη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιμα αυτά αφαιρούνται από το πρόστιμο της παραγράφου 2. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής προστίμων για παραβάσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παραγράφου 2, αφαιρείται το αναλογικό πρόστιμο του 50% και όχι το ελάχιστο πρόστιμο των διακοσίων πενήντα (250) ή πεντακοσίων (500) ευρώ ή το επιβληθέν σε επόμενους ελέγχους διπλάσιο ή τετραπλάσιο πρόστιμο για διάπραξη ιδίων παραβάσεων εντός πενταετίας. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων ορίζεται η 25.7.2016.

Καλομοίρα Κωτσαλά είναι νομικός σύμβουλος, εξειδικευμένη στο φορολογικό δίκαιο.

Παλαιότερα άρθρα:

57 απαντήσεις στο “Τι αλλάζει στις διατάξεις για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων”

 1. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to read, but I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly repair in case you werent too busy looking for attention.

 2. Thanks for your suggestions. One thing we’ve noticed is that banks and also financial institutions know the spending behaviors of consumers as well as understand that plenty of people max out there their credit cards around the getaways. They smartly take advantage of this kind of fact and commence flooding your current inbox as well as snail-mail box together with hundreds of no interest APR credit card offers shortly after the holiday season finishes. Knowing that in case you are like 98 of American public, you’ll jump at the possible opportunity to consolidate personal credit card debt and shift balances towards 0 APR credit cards.

 3. I really wish to inform you you that I am new to blog posting and absolutely valued your website. Very possible I am probably to bookmark your blog post . You absolutely have amazing article blog posts. Appreciate it for sharing with us your own site document

 4. I wish to get across my admiration for your kind-heartedness giving support to men and women who should have help on this one issue. Your personal commitment to passing the solution along had been incredibly invaluable and have specifically helped most people like me to achieve their pursuits. This warm and friendly tips and hints implies so much to me and a whole lot more to my peers. Best wishes; from everyone of us.

 5. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 6. hey there and thank you in your information – I have definitely picked up something new from right here. I did alternatively experience several technical issues the use of this site, as I skilled to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I have been wondering in case your web host is OK? Not that I am complaining, however slow loading cases instances will often impact your placement in google and can injury your quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m including this RSS to my e-mail and can look out for a lot extra of your respective interesting content. Ensure that you update this once more soon..

 7. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Cheers!

 8. I needed to send you a very small observation so as to give many thanks yet again on your fantastic thoughts you’ve discussed above. It has been strangely open-handed with you in giving unhampered exactly what many of us could possibly have made available for an e book in making some dough for their own end, particularly seeing that you might well have tried it if you desired. The things as well served to provide a good way to understand that other people online have similar dreams similar to mine to find out a little more in terms of this problem. I’m certain there are several more pleasurable periods up front for many who view your site.

 9. One thing is that when you find yourself searching for a student loan you may find that you’ll want a cosigner. There are many circumstances where this is correct because you could find that you do not have a past credit rating so the bank will require that you’ve got someone cosign the credit for you. Interesting post.

 10. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of the most beneficial in its niche. Excellent blog!

 11. “I’m just writing to make you understand what a helpful experience my princess enjoyed reading through your web page. She learned a lot of pieces, including what it is like to have an ideal teaching heart to get other individuals with no trouble learn selected impossible subject areas. You truly surpassed readers’ desires. Many thanks for churning out such invaluable, healthy, informative and fun tips on the topic to Julie.”

Σχολιάστε